✍️مجتبی لشکر بلوکی

پایگاه خبری فولاد ایران - چرا دربرخی جوامع، هیچ مدیری به خاطر خطا واشتباه استعفا نمی کند؟ در حالی که دربرخی دیگر مدیران ازشرم خودکشی می کنند! این سوال را دانشجویی سرکلاس از استاد جامعه شناسی پرسید. درپاسخ استاد این جواب را داد:

بچه ها! اگر معلمی درکلاس آروغ بزند! آیا باز می تواند درآن کلاس به کارش ادامه دهد؟

پاسخ روشن بود. دوستان گفتندنه تنها از کلاس بلکه ازمدرسه هم باید برود.

استاد دوباره پرسیدحالا اگرمعلمی در کلاس دانش آموزان کرولال هستند آروغ بزند چه؟

گفتند: مشکلی پیش نمی آید.

استادلبخندی زد وگفت: حالا فهمیدید چرا در برخی جوامع هیچ مدیری استعفا نمی کند؟ در این جوامع عده ای لال اند! عده ای کور اند وعده ای کر!

?تحلیل وتجویز راهبردی:

شاید برای ما همیشه سوال باشد در حالی که مادرگیر نان شبانه وترافیک روزانه وتورم سالانه هستیم،چرا اینقدر روشنفکران دم از شفافیت وگردش آزاد اطلاعات؛ دم از آزادی بیان، احزاب مستقل ورسانه های آزاد می زنند؟ شاید ما فکر کنیم که اینها از سر شکم سیری حرف های روشنفکرانه می زنندو بفکر آب و نان شب مردم نیستند. دقیقا مساله همین جاست که بی آبی و بی نانی ما ریشه درهمین دغدغه های آنان دارد. تلاش آنان این است که ماکر وکور و لال نباشیم.

کر وکوری اجتماعی بدان معناست که یک جامعه از پشت پرده جریانات بی خبر است. از بند وبست ها، بده بستانها و معاملات کثیف وتعاملات پنهانی. شفافیت وگردش آزاد اطلاعات باعث می شود که جامعه کر وکور نباشد.بفهمد، تحلیل کند.

?لالمانی اجتماعی نیزبدان معناست که یک جامعه زبان رساوگویایی برای بررسی و نقدعملکرد مدیران ندارد. احزاب مستقل ورقیب ورسانه های آزاد،زبان گویای جامعه هستند. جامعه تک صدایی، دراصل جامعه بی صداست. چون تک صدایی مانندبوق ممتد است که یک حرف را تکرار وتکرار می کند.

?حالا ممکن است دوباره بخواهید دم از ناامیدی بزنید که آقا نمی شود! ناامیدی معنایی ندارد. فقط بایداوضاع را بهبود داد فقط یک ذره. فقط یک قدم. بگذارید برای شما مثالی بزنم. یکی از باپتانسیل ترین سازمانهای کشور برای فساد، شهرداریها هستند که اگرخوب مدیریت ونظارت نشوند، می توانند مستعد تبانی، رانت وخاصه خرجیهای سیاسی و ... باشند. اماشهرداری تهران کار خوبی راشروع کرده است. تمام معاملات کلان افشامی شوند. علاوه براین فهرست اسامی دریافت کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری، بودجه پیشنهادی وبودجه مصوب، اطلاعات مدیران ارشد شهرداری وگزارش عملکرد مالی شهرداری منتشر می شوند. این سرآغاز شفافیت و گردش آزاد اطلاعات است. چیزی که تمام نهادهای دولتی وعمومی بایدتکرار کنند. حق تک تک ماست که بدانیم امتیازها،منابع وپول به چه اموری وچه کسانی تخصیص می یابد! حالا با این کار شهرداری تهران، همه مشکلات حل می شود؟ مسلما نه! ولی بهبود آغاز می شود به شرط آنکه مواظب باشیم فتیله اش پایین کشیده نشود واین چراغ در دیگرسازمانها ونهادها نیز روشن شود. 

?ماچه می توانیم بکنیم؟

قرارنیست یک شبه به یک جامعه آزادِ شفافِ سالمِ متمدن تبدیل شویم. بهتر است دو «تمرین مدنی» انجام دهیم. این دو تمرین مدنی، سرآغاز رهایی ازکوری و لالمانی اجتماعی است. باید ازخانه هایمان آغاز کنیم. سپس درساختمان، مدرسه، اداره، روستا، شهرستان واستان مان آنرا توسعه دهیم.

تمرین مطالبه گری؛ عادت کنیم که ازتمام مسوولین بخواهیم که اطلاعات، تصمیمات، برنامه ها،عملکردها،نتایج شان را افشا کنند.

تمرین روشن گری؛ عادت کنیم که عملکرد مدیران رامبتنی براطلاعات (و نه مبتنی بر حدس وگمان) نقد وبررسی منصفانه و محترمانه کنیم.

?گامهای بلندبعدی؛ به موازات انجام دو تمرین مدنی فوق، دست بدست هم دهیم این موارد راپیگیری کنیم:

*-قانون «از کجا آورده ای»تصویب شود. تامعلوم شودکه ثروت مدیران ازکجا بدست آمده؟ خلاصه اگرمسوولی ویلای سه هزار متری دارداین ویلا رایا باید به ارث برده باشد، یا باپول کارمندی دولت خریده باشد، یا از رانت استفاده کرده باشد، کدام یک؟  

*-رای های نمایندگان،شفاف شودتامعلوم شود آنان که دم از دردهای مردم می زنند واقعاًچگونه رای می دهند؟ منافع شخصی وقومی ومحلی رانمایندگی می کنند یامنافع ملی را؟

*-تمام دستگاه های دولتی وعمومی که از بیت المال ومنابع عمومی استفاده می کنند گزارش عملکرد کمی بدهند.

*-تمام آنان که در دولت وشرکتهای دولتی پست می گیرند،اطلاعاتشان افشا شود که ازکجا آمده اند،چه سابقه و صلاحیتی داشته اند؟

?هیچکس چشمان ما را بازنخواهد کرد، این ما هستیم که بایدچشممان را به مشاهده گری و زبانمان را به مطالبه گری و روشن گری عادت دهیم.

?اگرنه مجبوریم آروغ زیبای مدیران را تحمل کنیم وخدا راشکرکنیم که چنین مدیران خوبی داریم که مارا لایق آروغ زیبای خودمی دانند.

منبع: S_ Mojudi@

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق