انتقال-آب-از-دریا-به-مرکز-ایران؛-از-رویا-تا-واقعیت
نگاه وزارت نیرو و نیز مواضع اخير سازمان حفاظت محيط زيست به طرح هاي انتقال آب تغيير كرده و باید امیدوار بود که با این همگرایی ایجاد شده زمينه استفاده بهينه از منابع آبي كشور بهتر از گذشته فراهم گردد. مجری طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به اصفهان در گفتگو با چیلان، با توجه به اخبار انتقال آب از خلیج فارس به سایر نقاط کشور اظهار داشت: مصاحبه اخیر وزیر نیرو نشان می دهد نگاه این وزارتخانه به طرح های انتقال آب تغییر کرده است.وی افزود: مواضع اخیر سازمان حفاظت محیط زیست نیز در مورد پروژه های انتقال آب به نحو معنا داری تغییر کرده و امیدوارم با همگرایی وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست زمینه استفاده بهینه از منابع آبی کشور بهتر از گذشته فراهم گردد.وی تصریح کرد: نمونه های زیادی از طرح های انتقال آب بین حوزه ای در سراسر جهان به اجرا در آمده و در سال های اخیر نیز شتاب بیشتری گرفته و ایران خیلی پیشتر از اینها باید از این گزینه برای مدیریت منابع آبی و تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی خود بهره می برده است.وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح های انتقال آب نه تنها تقابلی با الزامات زیست محیطی ندارد بلکه می تواند فرصتی برای صیانت از زیست بوم ها به شمار آید ولی نیازمند حمایت و همراهی کارشناسانه سازمان حفاظت محیط زیست است.وی ادامه داد: واقعیت این است که کشورهای توسعه یافته بسیاری، طرح های انتقال آب را مطابق برنامه های توسعه ای خود عموما به دلیل مزایای اقتصادی و اجتماعی بالفعل و بالقوه خود و ناشی از افزایش تقاضای آب برای مصارف کشاورزی، تامین آب مصرفی صنعتی و شرب و انرژی اجرا کرده اند و این نگاه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نظیر کشورهای آفریقایی، هند و چین و ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییر اقلیم ها و نگرانی در مورد کاهش دسترسی به آب در آینده و هزینه کمتر انتقال آب در مقابل هزینه بسیار سنگین انتقال جمعیت ها، باعث شده تا طرح های انتقال آب روی میز خیلی از کشورها قرار گیرد و کسانی برنده هستند تا به جای تردید تصمیم بگیرند.وی افزود: خشکسالی اقلیمی ها اگر چه امروز تهدیدند ولی باید از آنها فرصتی برای توسعه و آبادانی ساخت و ایران از این منظر، منابع آبی غنی و قابل استفاده ای در جنوب و شمال دارد که باید به عنوان فرصت توسعه ای به آن نگریست.
0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق