مقاطع صادراتی CIS در نیمه نخست آگوست با توجه به فاکتورهای مثبت بازار، صعودی است.

بهبود تقاضای برخی خریداران اروپایی و خاورمیانه از جمله عوامل مثبت تاثیرگذار بر بازار مقاطع صادراتی بوده و جو مثبت قیمت گذاری بازار مواد اولیه نیز عامل دیگر این صعود قیمت ها بوده است. قیمت فعلی میلگرد صادراتی سی آی اس ۴۳۰ تا ۴۴۰ دلار هر تن فوب است که نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است. قیمت های پیشنهادی تا ۴۵۰ دلار هر تن فوب نیز شنیده شده است.

همچنین مفتول صادراتی سی آی اس نیز از ۴۷۰ دلار به ۴۷۵ تا ۴۸۰ دلار هر تن فوب رسیده است.