پایگاه خبری فولاد ایران -

🔹بانک مرکزی  ومدیران آن تاکنون چندین بار تحریم شده بودند ازرییس کل سابق تا مدیران ارشدبین الملل بانک 

🔹 تحریم های قبلی بیشتردررابطه با تامین منابع مالی برنامه هسته ای ایران بود و با این تحریمها درصددبودتا ارتباطات بین المللی بانک مرکزی وسبستم بانکی را محدودکند

🔹درتحریمهای قبلی به نوعی تحریم های اولیه محسوب میشد تازمانی که قانون کاتسابه تصویب رسید 

قانون کاتسا اهدافی را دنبال میکردکه درارتباط باسپاه قدس بودند  و هرآن کس که باسپاه قدس مراودات مالی داشت تحریم میشد چه خارجی وچه داخلی

🔹به این معنا که درظاهرحتی موسسات مالی وبانکهای داخل کشورهم مجازبه مراوده مالی با افرادوموسساتی نبودند که باسپاه قدس درارتباط بودند

🔹چه کسانی باسپاه قدس ارتباط داشتند ؟ 

اول خودسپاه که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در راس آن بود و هزاران طرح وپروژه را درقالب سازندگی ازدولت گرفته وبه شرکتهای خصوصی وپیمانکاری کوچکتر واگذارکرده بود

🔹پس تمام شرکتها وموسسات خصوصی ودولتی که با قرارگاه سازندگی وسپاه کارمیکردند ومراودات مالی داشتند تحریم میشدند وبانکهانیزمجازبه دادن تسهیلات وعملیات بانکی نبودند وحتی درمقطعی برخی بانکهابخشنامه داخلی کردند و شعب رااز انجام عملیات بانکی با افرادتحریم شده حقیقی وحقوقی منع کردند

البته بعدها بانکها این بخشنامه را انکار کردند 

🔹ناگفته نماند بحث استانداردهای مالی وبانکی و Fatf و cft نیزدراین راستادنبال میشدند

وگفته می شود موضوع ادغام بانکهای نظامی نیز در راستای بی اثرکردن این تحریمهابود

🔹 تحریم هایی که دیشب انجام شد ذیل تحریم های مبارزه با تروریسم میباشد  که امریکا قبلا سپاه قدس وبعد سپاه پاسداران را در زمره  گروه های تروریستی قرار داده بود

🔹حال با این تحریمها کلیه کسانی که مراوده با بانک مرکزی داشته باشند ازآنجاکه ذیل مبارزه باتروریسم تعریف شده جزوتحریمهای ثانویه قرارمیگیرند و ورودوخروج اتباع این شرکتها به داخل امریکاممنوع ودرلیست سیاهSDN قرارمیگیرند و شرکتهای خارجی که تحت هرعنوان باایران مراوده کنند از تجارت باامریکا منع ودارایی های آنهامسدودمیگردد 

♦️ مهم تراینکه این تحریم ازآن دست ازتحریمهامیباشد که رییس جمهوربعدی امریکا هم نمیتواند به آسانی آنهارا بی اثر کند و جزوتحریمهای ثانویه محسوب میگردد

همان تحریمهایی که بعدازقراردادبرجام سیستم بانکی مارافلج کرد ونتوانستند ازمواهب برجام استفاده کنند چرا که فقط تحریمهای هسته ای تعلیق شده بود نه کلیه تحریمها

✍️  یوسف کاووسی