تحقق-سود-۱۲۲-ریالی-ذوب-آهن-برای-صاحبان-سهام
سهامي ذوب آهن اصفهان براساس گزارش حسابرسی نشده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۸۵ درصد در این دوره به ازای هرسهم ۱۲۲ ریال سود محقق کرده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۲۳۹ درصد افزایش داشته است. به گزارش  چیلان ، شرکت ذوب آهن اصفهان، بر اساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی ۹۷ مبلغ ۷۴۹۰ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲۴ درصد رشد داشته که بیشتر ناشی از رشد ۶۱ درصدی مقادیر فروش و متعاقبا افزایش ۱۲۹ درصدی سود عملیاتی شرکت بوده است.ذوب آهن در سال مالی گذشته شاهد افزایش ۶۱ درصدی درآمدهای عملیاتی، ۱۰۷ درصدی سود ناخالص، ۱۲۹ درصدی سود عملیاتی و ۵۲۳ درصدی سود خالص بوده است. به گونه ای کهدرآمدهای عملیاتی از مبلغ ۴۴۶۷۰ میلیارد ریال به ۷۲۰۰۳ میلیارد ریال رسیده است. سود خالص نیز از حدود ۱۲۰۲ میلیارد ریال به ۷۴۹۰ میلیارد ریال رسیده است.حاشیه سود عملیاتی شرکت از ۱۴.۱۱ درصد به ۲۰.۰۶ درصد ارتقا یافته است و حاشیه سود خالص از ۲.۶۹ درصد، ۱۰.۴ درصد شده است.این شرکت در سال مالی گذشته شاهد افزایش ۵۰ درصدی دارایی ها و ۲۶۲ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است.نسبت بدهی های شرکت از ۸۴.۶۵ درصد به ۶۲.۹ درصد کاهش یافته است.