پایگاه خبری فولاد ایران – نوع نگاه کردن به دو چیز تغییر کرده : دریافت وام و خرید خانه ، مردم از این دو کار خود را کنار کشیده اند ، نوع نگاه به سبد دارایی هم تغییر کرده و ٣٠ درصد از سبد دارایی را ارز محور انتخاب می کنند .

فقط صد هزار نفر بیش از صد میلیون تومان وام گرفته اند در کشور ٢۵ میلیون خانواده وجود دارد و پنج میلیون نفر پرونده مالیاتی دارند این نشان می دهد ٩٩ درصد وام نمی گیرند 

در ٢٢ روز ابتدایی دی ماه روزانه فقط ١٨۶٠ واحد مسکونی در کشور معامله شده است در کشور ٢٨ میلیون واحد مسکونی وجود دارد این نشان می دهد مردم خانه نمی خرند عمده خانه معامله شده نیز فرد یک واحد می فروشد و یک واحد می خرد یعنی بیشتر جابجایی است تا خرید .

بیزینس خرد و متوسط که محل کار از خودش نیست و سرمایه در گردش خود را استقراض می کرد از بازار دارد اخراج میشود ، اما شرکت های بزرگ به سمت خرید نسیه رفته اند ، شرکتهای بزرگ خرید نسیه از بازار را جایگزین وام از بانک کرده اند.

در بیزینس بانکداری نیز ١٩ درصد سپرده ها گردش دارد .فقط بانکها می توانند این کلاه آن کلاه کنند.

بانکها نمی توانند از محل گردش ١٩ درصد سپرده ها این سود ها را به سپرده پرداخت کنند ، این سود ها سرکاری است ؛ لاغیر 

دولت نیز به یک دستگاه خود پرداز تبدیل شده و ماهانه ١۵ هزار میلیارد تومان حقوق می دهد که ١٢ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات و ٣ هزار میلیارد تومان آن از محل « ردیف سایر درآمدها » هاست و دیگر هیچ ؛بقیه بودجه سرکاری است .

محمد حسین ادیب