پایگاه خبری فولاد ایران -

 

❄️ در بودجه توسعه ای گفته میشود این یک برنامه کوتاه مدت یک ساله در راستای برنام میان مدت 5 ساله و در راستای برنامه توسعه بلندمدت 50 ساله است. در بودجه پوپولیستی گفته میشود در این بودجه یارانه سال بعد در نظر گرفته شده است.

❄️ در بودجه توسعه ای میگوییم رشد اقتصادی سال بعد این عدد است و در راستای برنامه بلند مدت توسعه است. در بودجه پوپولیستی میگوییم امسال تمامی دستگاه های معاف از مالیات معرفی شده اند (و نگاهی کوتاه مدت داریم).

❄️ در بودجه توسعه ای میگوییم نفت یک ثروت بین نسلی است و به باید بلندمدت نگاه کنیم و برای نسلهای بعد هم (یا ذخیره کنیم و یا) از جنبه ثروت ملی نگاه کنیم. در بودجه پوپولیستی میگوییم: دولت نفت و گاز را هر سال می فروشد تا منابعی به دست بیاورد.

 ❄️ در بودجه توسعه ای میگوییم بر اساس تعاملی که با جهان و بویژه کشورهای توسعه یافته داریم امسال مرحله تغییر در تکنولوژی صنایع زنجیر برای توسعه را طی میکنیم. در بودجه پوپولیستی میگوییم: تحریم های ظالمانه آمریکا و محدودیت ها بر کشور وجود دارد و همچنین نوسانات بازار پول و ارز نیز در کشور ایجاد شده بود که طبیعتا بودجه ریزی در چنین شرایطی سخت و پیچیده است.

❄️ در بودجه توسعه ای میگوییم با توجه به رشد اقتصادی معقول طی 5 سال آینده نظام مالیاتی جامع و شفاف اجرایی میشود و نیز نظام تامین اجتماعی جامع اجرا میشود. در بودجه پوپولیستی میگوییم: حمایت از معیشت عمومی و سلامت مردم از مباحث مهم بودجه است تا بخش تولید با رکود مواجه نشود.

❄️ در بودجه توسعه ای میگوییم تعداد دانشگاهها با توجه به نیاز بازار کار و صنعت ... درصد تقلیل مییابد و نظام آموزش عالی بر مبنای نیاز صنعت و بازار سیلابس درسی را آزادانه و مطابق نیاز تدوین کرده و در مسیر توسعه به تولید و صنعت کمک میکند. در بودجه پوپولیستی میگوییم: دانشگاه ها برای نوسازی دانشگاه ها حمایت مالی می شوند و موضوع دیگر اینکه برای کسانی که در مراحل پایان تحصیل هستند در بخش دکتری حمایت می شوند. 

✍ محمدرضا منجذب