02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

جدول وزنی قوطی

جدول وزنی قوطی پروفیل

پروفیل در ساختمان سازی، ساخت اسکلت های فلزی و جرثقیل های دروازه ای و بلند مرتبه مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از قوطی و پروفیل نقش بسزایی در سبک سازی سازه های فلزی دارد. با توجه به کاربرد گسترده این نوع آهن آلات تعیین وزن پروفیل با استفاده از جدول وزنی قوطی و پروفیل بسیار مهم می باشد. انواع پروفیل ها نیز به قوطی و پروفیل های باز و قوطی پروفیل های بسته تقسیم می شود. به عنوان مثال پروفیل z از نوع پروفیل های باز می باشد. لازم به ذکر است انواع قوطی و پروفیل تامین شده توسط شهر آهن مطابق با استانداردهای  DIN 59411، JIS G3466 ، DIN 2395 تولید می شود.

جدول وزن پروفیل

ارائه شده مطابق با استانداردهای تولیدی می باشد.

عموما  وزن پروفیل نبشی دوطرف مساوی (∟)، وزن پروفیل نبشی با لبه­ های نامساوی (L)، وزن سپری (T) و وزن قوطی چهارگوش با استفاده از فرمول زیر قابل محاسبه می باشد. 

وزن قوطی (کیلوگرم) = تعداد * طول به کار رفته ( متر) * وزن مخصوص قوطی ( کیلوگرم / متر)

 وزن پروفیل قوطی مربع

 وزن قوطی محاسبه شده در جدول بر اساس چگالی 7.86 محاسبه شده است. این نوع قوطی ها دارای طول و عرض یکسانی می باشند. در جدول زیر می توانید وزن قوطی پروفیل های مربعی در ضخامت های متفاوت را مشاهده نمایید.

جدول وزن قوطی مربع

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
1 قوطی و پروفیل 1 20*20 0/62
2 قوطی و پروفیل 1 25*25 0/78
3 قوطی و پروفیل 1 30*30 0/96
4 قوطی و پروفیل 1 35*35 1/12
5 قوطی و پروفیل 1 40*40 1/25
6 قوطی و پروفیل 1/25 20*20 0/75
7 قوطی و پروفیل 1/25 25*25 0/98
8 قوطی و پروفیل 1/25 30*30 1/19
9 قوطی و پروفیل 1/25 35*35 1/39
10 قوطی و پروفیل 1/25 40*40 1/55
11 قوطی و پروفیل 1/5 20*20 0/91
12 قوطی و پروفیل 1/5 25*25 1/17
13 قوطی و پروفیل 1/5 30*30 1/42
14 قوطی و پروفیل 1/5 35*35 1/64
15 قوطی و پروفیل 1/5 40*40 1/86
16 قوطی و پروفیل 1/5 45*45 2/12
17 قوطی و پروفیل 1/5 50*50 2/33
18 قوطی و پروفیل 1/5 60*60 2/82

جدول وزن قوطی پروفیل مربع

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن قوطی(kg/m)
1 پروفیل 2 20*20 1/18
2 پروفیل 2 25*25 1/53
3 پروفیل 2 30*30 1/78
4 پروفیل 2 35*35 2/16
5 پروفیل 2 40*40 2/45
6 پروفیل 2 45*45 2/81
7 پروفیل 2 50*50 3/11
8 پروفیل 2 60*60 3/74
9 پروفیل 2 70*70 4/38
10 پروفیل 2 80*80 4/97
11 پروفیل 2 90*90 5/68
12 پروفیل 2/5 25*25 1/88
13 پروفیل 2/5 30*30 2/31
14 پروفیل 2/5 35*35 2/68
15 پروفیل 2/5 40*40 3/03
16 پروفیل 2/5 45*45 3/47
17 پروفیل 2/5 50*50 3/84
18 پروفیل 2/5 60*60 4/63
19 پروفیل 2/5 70*70 5/46
20 پروفیل 2/5 80*80 6/25
21 پروفیل 2/5 90*90 6/98
22 پروفیل 2/5 100*100 7/81
23 پروفیل 2/5 110*110 8/62
24 پروفیل 2/5 135*135 10/48
25 قوطی 2/5 140*140 11/02

وزن قوطی مربع

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن پروفیل قوطی (kg/m)
1 قوطی 3 30*30 2/73
2 قوطی 3 35*35 3/19
3 قوطی 3 40*40 3/60
4 قوطی 3 45*45 4/25
5 قوطی 3 50*50 4/62
6 قوطی 3 60*60 5/54
7 قوطی 3 70*70 6/51
8 قوطی 3 80*80 7/44
9 قوطی 3 90*90 8/38
10 قوطی 3 100*100 9/38
11 قوطی 3 110*110 10/36
12 قوطی 3 135*135 12/58
13 قوطی 3 140*140 13/19
14 قوطی 3/5 45*45 4/78
15 قوطی 3/5 50*50 5/33
16 قوطی 3/5 60*60 6/42
17 قوطی 3/5 70*70 7/56
18 قوطی 3/5 80*80 8/68
19 قوطی 3/5 90*90 9/76
20 قوطی 3/5 100*100 10/95
21 قوطی 3/5 110*110 11/95
22 قوطی 3/5 135*135 14/69
23 قوطی پروفیل 3/5 140*140 15/29

وزن پروفیل قوطی

ردیفضخامت قوطی پروفیل (mm)سایز قوطی (mm)وزن قوطی پروفیل(kg/m)
1 قوطی پروفیل 4 50*50 6/06
2 قوطی پروفیل 4 60*60 7/32
3 قوطی پروفیل 4 70*70 8/58
4 قوطی پروفیل 4 80*80 9/89
5 قوطی پروفیل 4 90*90 11/18
6 قوطی پروفیل 4 100*100 12/42
7 قوطی پروفیل 4 110*110 13/72
8 قوطی پروفیل 4 135*135 16/74
9 قوطی پروفیل 4 140*140 17/48
10 قوطی پروفیل 4/5 100*100 13/89
11 قوطی پروفیل 4/5 110*110 15/39
12 قوطی پروفیل 4/5 135*135 18/81
13 قوطی پروفیل 4/5 140*140 19/59
14 قوطی پروفیل 5 100*100 15/42
15 قوطی پروفیل 5 110*110 16/95
16 قوطی پروفیل 5 135*135 20/79
17 قوطی پروفیل 5 140*140 21/72
18 قوطی پروفیل 6 100*100 18/51
19 قوطی پروفیل 6 110*110 20/51
20 قوطی پروفیل 6 135*135 24/84
21 قوطی پروفیل 6 140*140 25/92

 

وزن قوطی مستطیل

وزن قوطی های مستطیلی تولید شده در جدول زیر ارائه شده است.

جدول وزن پروفیل مستطیل

ردیفضخامت قوطی و پروفیل (mm)سایز قوطی (mm)وزن پروفیل (kg/m)
1 پروفیل 1 10*20 0/46
2 پروفیل 1 10*25 0/53
3 وزن پروفیل 1 10*30 0/62
4 وزن پروفیل 1 20*30 0/78
5 وزن پروفیل 1 20*40 0/96
6 وزن پروفیل 1 30*40 1/12
7 وزن پروفیل 1/25 10*20 0/56
8 وزن پروفیل 1/25 10*25 0/66
9 وزن پروفیل 1/25 10*30 0/75
10 وزن پروفیل 1/25 20*30 0/98
11 وزن پروفیل 1/25 20*40 1/19
12 وزن پروفیل 1/25 30*40 1/39
13 وزن پروفیل 1/5 10*20 0/67
14 وزن پروفیل 1/5 10*25 0/81
15 وزن پروفیل 1/5 10*30 0/91
16 وزن پروفیل 1/5 20*30 1/17
17 وزن پروفیل 1/5 20*40 1/42
18 وزن پروفیل 1/5 30*40 1/64
19 وزن پروفیل 1/5 50*40 2/12
20 وزن پروفیل 1/5 25*50 1/74
21 وزن پروفیل 1/5 30*50 1/86
22 وزن پروفیل 1/5 20*60 1/86
23 وزن پروفیل 1/5 30*60 2/12
24 وزن پروفیل 1/5 40*60 2/33
25 وزن پروفیل 1/5 50*60 2/57
26 وزن پروفیل 1/5 40*80 2/82

جدول وزن قوطی های مستطیل

ردیف

ضخامت پروفیل (mm)

سایز قوطی (mm)

وزن قوطی و پروفیل (kg/m)

1 2 10*20 0/87
2 2 10*25 1/02
3 2 10*30 1/18
4 2 20*30 1/53
5 2 20*40 1/87
6 2 30*40 2/16
7 2 50*40 2/81
8 2 25*50 2/32
9 2 30*50 2/45
10 2 20*60 2/45
11 2 30*60 2/81
12 2 40*60 3/11
13 2 50*60 3/42
14 2 40*80 3/74
15 2 60*80 4/38
16 2 40*100 4/38
17 2 50*100 4/66
18 2 60*120 5/68

جدول وزن قوطی های مستطیل

ردیفضخامت قوطی و پروفیل (mm)سایز انواع قوطی (mm)وزن (kg/m)
1 2/5 20*30 1/88
2 2/5 20*40 2/31
3 2/5 30*40 2/68
4 2/5 50*40 3/47
5 2/5 25*50 2/92
6 2/5 30*50 3/03
7 2/5 20*60 3/03
8 2/5 30*60 3/47
9 2/5 40*60 3/84
10 2/5 50*60 4/26
11 2/5 40*80 4/63
12 2/5 60*80 5/46
13 2/5 40*100 5/46
14 2/5 50*100 5/82
15 2/5 60*120 6/98
16 2/5 60*220 11/02

جدول وزن قوطی های مستطیل

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
1 3 20*40 2/73
2 3 30*40 3/19
3 3 50*40 4/25
4 3 25*50 3/42
5 3 30*50 3/60
6 3 20*60 3/60
7 3 30*60 4/25
10 3 40*60 4/62
11 3 50*60 5/08
12 3 40*80 5/54
13 3 60*80 6/51
14 3 40*100 6/51
15 3 50*100 6/95
16 3 60*120 8/38
17 3 60*220 13/19

جدول وزن قوطی های مستطیل

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
1 3/5 50*40 4/78
2 3/5 30*60 4/78
3 3/5 40*60 5/33
4 3/5 50*60 5/89
5 3/5 40*80 6/42
6 3/5 60*80 7/56
7 3/5 40*100 7/56
8 3/5 50*100 8/07
9 3/5 60*120 9/76
10 3/5 60*220 15/29
11 4 40*60 6/06
12 4 50*60 6/72
13 4 40*80 7/32
14 4 60*80 8/58
15 4 40*100 8/58
16 4 50*100 9/21
17 4 60*120 11/18
18 4 60*220 17/48
19 4/5 60*220 19/59
20 5 60*220 21/72
21 6 60*220 25/92

محاسبه وزن قوطی

وزن تمامی سایز های قوطی و پروفیل با ضخامت های مختلف در جداول وزنی بالا ارائه شده است. چنانچه سوالی در خصوص محاسبه وزن قوطی ، وزن پروفیل z، وزن پروفیل سپری ، وزن پروفیل قوطی و وزن قوطی دارید با کارشناسان ما در تماس باشید.

 

در تصویر زیر می توانید وزن قوطی و وزن پروفیل را مشاهده کنید. وزن قوطی , وزن پروفیل

جدول وزن قوطی

وزن قوطی

و

وزن پروفیل

بر اساس استانداردهای جهانی دین تولید می شوند. بنابراین با استفاده از فرمول می توانید وزن قوطی پروفیل را حساب کنید.  برای آگاهی بیشتر به صفحه قیمت پروفیل، قیمت میلگرد، میلگرد، قیمت تیرآهن مراجعه کنید.

به این مطلب امتیاز دهید

5/5
6 امتیاز