رضا شهرستانی عضو انجمن فولاد گفت: امروز اختلاف بین بورس و کف بازار عاملی شده تا بازار با بی ثباتی روبرو شود،  اگر در مقطعی صادرات اسلب متوقف شود ما می توانیم نیاز بازار داخل را تامین و رانت موجود ۲۴ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از بین ببریم.

عضو انجمن فولاد درباره ارزان شدن قیمت نفت و مشکلات این موضوع گفت: در بخش پتروشیمی سال گذشته 12 میلیارد دلار صادرات انجام شده است اما امسال با وجود افزایش 40 درصدی تولید صادرات 8 میلیارد دلاری پیش بینی شده است.

او توضیح داد: ر صنایع معدنی که تابع عرضه و تقاضا بوده و کمتر متاثر از قیمت نفت است امسال پیش بینی صادرات 11میلیارد دلاری شده است. این موضوع را باید در نظر گرفت که سال گذشته شمش قیمت 380 دلاری داشت که به دلیل بیماری کرونا به 350 رسید اما در حال حاضر قیمت 400 دلاری را دارد که پیش بینی می شود در ماه های آینده این رقم روند صعودی هم پیدا کند.

شهرستانی در ادامه توضیح داد: این آمار نشان می دهد باید اولویت نخست ما صادرات صنایع معدنی باشد ما 30 میلیون تن تولید فولاد داریم که 11 میلیون تن آن به بخش تختال و 19 میلیون تن به محصولات طویل برمی گردد. به نظر می رسد اگر ما صادرات اسلب را متوقف کنیم تامین نیاز داخل با سرعت زیادی همراه خواهد شد. حتی ما می توانیم به جای تولید هشت میلیون تن به 10.5 میلیون تن تولید ورق دست پیدا کنیم.

او معتقد است: امروز اختلاف بین بورس و کف بازار عاملی شده تا بازار با بی ثباتی روبرو شود. گر در مقطعی صادرات اسلب متوقف شود ما می توانیم نیاز بازار داخل را تامین و رانت موجود که رقمی حدود 24 تا 40 هزار میلیارد تومان است را از بین ببریم. حتی در آینده می توان به صادرات ورقهای فولادی نیز متمرکز شد.

عضو انجمن فولاد در ادامه می‌گوید: در بخش طویل محصولات فولادی ما 19 میلیون تن تولید شمش داریم که از این میزان 10 میلیون تن مصرف داخلی و صادرات انجام شده و 9 میلیون تن مازاد تولید داریم. به نحوی که نمی توان با تصمیمات غیرکارشناسی مانع صادرات مازاد تولید فولاد شد.

شهرستانی در پایان گفت: ه نظر می رسد باید در بخش فولاد تصمیمات کارشناسی اعمال و مانع بروز رانت شد. در همین ارتباط ما معتقدیم باید سازوکار مناسبی برای تامین نیاز داخل و صادرات محصولات فولادی اتخاذ شود تا رانت اختلاف قیمت بین بورس و کف بازار برطرف شود.

عضو انجمن فولاد درباره ارزان شدن قیمت نفت و مشکلات این موضوع گفت: در بخش پتروشیمی سال گذشته 12 میلیارد دلار صادرات انجام شده است اما امسال با وجود افزایش 40 درصدی تولید صادرات 8 میلیارد دلاری پیش بینی شده است.

او توضیح داد: ر صنایع معدنی که تابع عرضه و تقاضا بوده و کمتر متاثر از قیمت نفت است امسال پیش بینی صادرات 11میلیارد دلاری شده است. این موضوع را باید در نظر گرفت که سال گذشته شمش قیمت 380 دلاری داشت که به دلیل بیماری کرونا به 350 رسید اما در حال حاضر قیمت 400 دلاری را دارد که پیش بینی می شود در ماه های آینده این رقم روند صعودی هم پیدا کند.

شهرستانی در ادامه توضیح داد: این آمار نشان می دهد باید اولویت نخست ما صادرات صنایع معدنی باشد ما 30 میلیون تن تولید فولاد داریم که 11 میلیون تن آن به بخش تختال و 19 میلیون تن به محصولات طویل برمی گردد. به نظر می رسد اگر ما صادرات اسلب را متوقف کنیم تامین نیاز داخل با سرعت زیادی همراه خواهد شد. حتی ما می توانیم به جای تولید هشت میلیون تن به 10.5 میلیون تن تولید ورق دست پیدا کنیم.

او معتقد است: امروز اختلاف بین بورس و کف بازار عاملی شده تا بازار با بی ثباتی روبرو شود. گر در مقطعی صادرات اسلب متوقف شود ما می توانیم نیاز بازار داخل را تامین و رانت موجود که رقمی حدود 24 تا 40 هزار میلیارد تومان است را از بین ببریم. حتی در آینده می توان به صادرات ورقهای فولادی نیز متمرکز شد.

عضو انجمن فولاد در ادامه می‌گوید: در بخش طویل محصولات فولادی ما 19 میلیون تن تولید شمش داریم که از این میزان 10 میلیون تن مصرف داخلی و صادرات انجام شده و 9 میلیون تن مازاد تولید داریم. به نحوی که نمی توان با تصمیمات غیرکارشناسی مانع صادرات مازاد تولید فولاد شد.

شهرستانی در پایان گفت: ه نظر می رسد باید در بخش فولاد تصمیمات کارشناسی اعمال و مانع بروز رانت شد. در همین ارتباط ما معتقدیم باید سازوکار مناسبی برای تامین نیاز داخل و صادرات محصولات فولادی اتخاذ شود تا رانت اختلاف قیمت بین بورس و کف بازار برطرف شود.

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق