پایگاه خبری فولاد ایران –

🌀 میزان افزایش أقلام مالیاتی در لایحه بودجه ۱۳۹۹ نسبت به عملکرد ۱۳۹۶:

🔸مالیات ارزش افزوده (مصرف): ‌۳۹.۴ هزار میلیارد تومان با سهم ۴۸ درصد  🔸مالیات کالاها و خدمات: ۱۴.۴ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۸ درصد 🔸مالیات مشاغل: ۱۰.۴ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۳ درصد 🔸مالیات بنگاهها: ۹.۲ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۱ درصد 🔸مالیات حقوق و دستمزدها: ۶ هزار میلیارد تومان با سهم ۷.۳ درصد 🔸مالیاتهای ثروت و مستغلات: ۴.۷ هزار میلیارد تومان با سهم ۵.۷ درصد

🌀 در سال ۱۳۹۹، بار مالیاتی کشور به مردم با افزایش مالیاتهای مصرف (کالاها و خدمات و ارزش افزوده) و درآمد (دستمزدها و مشاغل) با سهم ۸۷ درصد منتقل خواهد شد و در سوی دیگر بنگاه های رانتی صنعتی-معدنی سودآور و صاحبان ثروت سهم ۱۳ درصد به عهده خواهند داشت.

💡نسخه نئولیبرال آمریکایی انتقال بار مالیاتی به مردم و معافیت مالیاتی بنگاه های رانتی (نسخه گردش چرخ اقتصاد!) توسط نحله نئولیبرال داخلی در سال ۱۳۹۶ ارائه شد.