فولادی ها در دو ماهه اخیر عملکردهای متفاوتی را در فروش مقداری و ارزشی به ثبت رساندند که بهترین عملکرد از آن فولاد خراسان بوده است.