دکتر سید ابوتراب فاضل، مدیرعامل شرکت فولاد صنعت بناب در گفت و گو با  چیلان  و در واین به این سوال که وضعیت صادارت صنعت فولاد چگونه است؟ گفت: فضای بعد از برجام فضای بسیار خوبی بود و توانستیم از ۲۵ میلیون تن تولید، ۱۰ میلیون تن را صادر نماییم. امسال شاید ۲۵ میلیون تن تولید محقق گردد اما به جهت عدم فروش در بازار داخل و رکورد موجود در پروژه های عمرانی، باید بیش از ۱۰ میلیون تن صادرات صورت گیرد. بررسی ها نشان می دهد، چند ماهی است که بازار فروش فولاد دچار مشکل شده است.وی افزود: سمت تقاضا باید نگاهی به سمت عرضه داشته باشد و فولادسازان بزرگ باید امکان صادرات پیدا کند تا تولیدکننده کوچک و متوسط بتواند با فروش در بازار داخل، پابرجا بماند و به فعالیت خود ادامه دهد.فاضل خاطرنشان کرد: فولاد ایران چاره ای جز این ندارد که صادرات محور شود و بازار هدف را بازار صادراتی نماید. در واقع به جهت مزیت نسبی که در منطقه داریم و هم مرزی با گرجستان، آذربایجان، ترکیه، عراق، سوریه و افغانستان باید هدف گذاریمان را بر صادرات قرار دهیم اما در شرایط فعلی اتفاقی که افتاده این بوده که ترک ها از ایران خریداری می کنند و به عراق و سوریه صادر می کنند.وی دلیل آسیب پذیری ما در امر صادرات را بی ثباتی ارزی و نوسانات نرخ ارز دانست و گفت: این شرایط، اجازه فعالیت و برنامه ریزی را از تولیدکننده و صادرکننده ایرانی می گیرد. وگرنه فولاد ایران به لحاظ کیفیت، قابل رقابت با فولادسازان اوکراینی، چینی و ترکیه ای است.مدیرعامل شرکت فولاد صنعت بناب در ادامه صحبت های خود به  چیلان  اظهار داشت: در بین این کشور ها سوریه بازار مطلوب تری برای فولاد ایران است و فضای خوبی در آن فراهم شده اما نیازمند حمایت و کمک دولت در این زمینه می باشیم.به اعتقاد من در سال های آینده با توجه به اشباع شدن بازار مقاطع طویل نظیر تیرآهن و میلگرد، رویکرد صنعت فولاد به سمت ورق برود و این دقیقا کاری است که فولاد مبارکه به دلیل افزایش تقاضای ورق، در پیش گرفته است. البته همچنان مقاطع طویل قابل صادرات به سوریه و عراق است و در همین راستا به کمک دولت نیاز داریم تا این دو بازار را از دست ندهیم.
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق