قیمت بیلت در بازار ترکیه بالا رفته که به لطف رشد قیمت قراضه در معاملات اخیر بوده است.عرضه کننده های بیلت ترکیه همچنان بازار داخلی را به صادرات ترجیح می دهند و از طرفی محموله هایی وارداتی از CIS نیز خریداری شده است.

تقاضای بیلت در ترکیه علی رغم قیمت های بالا، مطلوب است. اغلب پیشنهاد های جدید بین ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار هر تن درب کارخانه پیشنهاد می شود. عرضه کننده های بیلت سی آی اس نیز با رشد قیمت قراضه، بیلت خود را بالاتر برده اند. قیمت پیشنهادی به ترکیه ۴۱۵ تا ۴۲۵ دلار هر تن سی اف آر حمل سپتامبر است و طی یک هفته تا ۱۵ دلار رشد داشته است.  در بازار صادرات ترکیه نیز قیمت پیشنهادی ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار هر تن فوب است.