02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

قیمت ورق گالوانیزه

طبق تحلیل بازار آهن تغییرات ورق گاوانیزه به شرح زیر است. ? قیمت ورق گالوانیزه کاشان?   ?  رول های گالوانیزه عرض 1 / 1.25 ?   ورق گالوانیزه رول 0.3   :  4000     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.35 :  3950     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.4   :  3900     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.45 :  3850     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.50  :  3800    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.55  :  3750     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.6   :  3750      ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.7   :  3730      ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.8   :  3730      ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.9   :  3700      ↔️ ورق گالوانیزه رول 1      :  3700      ↔️ ورق گالوانیزه رول 1/25  :  3700    ↔️ ورق گالوانیزه رول 1/5    :  3700    ↔️   ? قیمت ورق گالوانیزه سمنان ?   ?  رول های گالوانیزه عرض 1 ?   ورق گالوانیزه رول 0.3     : 3960     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.35   : 3920     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.4     : 3820     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.45   : 3650     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.50   : 3520     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.60   : 3510     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.70  :  3420      ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.80  :  3410      ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.90  :  3410      ↔️ ورق گالوانیزه رول 1       :  3410      ↔️ ورق گالوانیزه رول 1/25  :   3410     ↔️ ورق گالوانیزه رول 1/5  :   3450       ↔️   ? قیمت ورق گالوانیزه روی اندود ?   ?  رول های گالوانیزه عرض 1 / 1.25 ?   ورق گالوانیزه رول 0.38 :   3850     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.48 :   3570     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.58 :   3530     ↔️   ? قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس ?   ?  رول های گالوانیزه عرض 1 ?   ورق گالوانیزه رول 0.2    :   5320    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.25  :   4690    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.3    :   4250    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.35  :   4090    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.4    :   3960    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.45  :   3880    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.5    :   3810    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.55  :   3780    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.6    :   3740    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.7   :   3650     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.8   :   3620     ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.9   :   3590     ↔️ ورق گالوانیزه رول 1      :   3580     ↔️ ورق گالوانیزه رول 1.25  :   3600    ↔️ ورق گالوانیزه رول 1.5   :   3590     ↔️ ورق گالوانیزه رول 2      :   3750     ↔️ ورق گالوانیزه رول 2.5   :   3670     ↔️   ? قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد ?   ?  رول های گالوانیزه عرض 1 / 1.25 ?   ورق گالوانیزه رول 0.4  :  3776    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.5  :  3705    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.6  :  3675    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.7  :  3665    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.8   : 3660    ↔️ ورق گالوانیزه رول  0.8- 0.99 :  3660   ↔️ ورق گالوانیزه رول 1 - 1.49   :  3655    ↔️ ورق گالوانیزه رول 1.5- 2      :  3650     ↔️   ? قیمت ورق گالوانیزه تاراز ?   ?  رول های گالوانیزه عرض 1 / 1.25 ?   ورق گالوانیزه رول 0.5  :   3705    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.6  :   3675    ↔️   ورق گالوانیزه رول 0.7    :  3665    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.8    :  3660    ↔️ ورق گالوانیزه رول 0.9    :  3660    ↔️ ورق گالوانیزه رول 1       :  3655    ↔️ ورق گالوانیزه رول 1.25  :  3655   ↔️ ورق گالوانیزه رول 1.5    : 3650    ↔️

به این مطلب امتیاز دهید

0/5
امتیاز