پایگاه خبری فولاد ایران –

 

🌀 شرکت ملی نفت ایران ۶۳ درصد و شرکت ملی گاز ایران ۹ درصد، که با احتساب شرکتهای برق و آب در مجموع حدود ۸۰ درصد از بودجه شرکتهای دولتی را پوشش می دهند.

🔸 بانکها و بیمه ها ۹.۴ درصد از بودجه شرکتهای دولتی را شامل می شوند.

🔸 بخش قابل توجهی از بودجه شرکتهای دولتی شامل وامها، دریافتی ها و دارایی های جاری می باشد.

🔸 سهم شرکتهای دولتی زیان ده کمتر از ۵ درصد کل بودجه شرکتهای دولتی است. زیان این شرکتها کمتر از یک درصد بودجه شرکتهای دولتی را در بر می گیرد.

💡 بیش از ۸۰ درصد شرکتهای خصوصی شده و خصولتی (شامل شرکتهای صنعتی و معدنی و بانکها) در صورتی که یارانه های منابع عمومی و دولتی قطع شود کاملا زیان ده هستند. این شرکتها به زهکش منابع کشور تبدیل شده اند. 

💡 پروپاگانداها و سفسطه ها و مغلطه ها در زمینه زیان دهی شرکتهای دولتی، در اصل برای فرافکنی تجربه شکست خورده خصوصی سازی در ایران و به منظور موجه سازی استمرار به اصطلاح خصوصی سازی (مال خودسازی) این شرکتها صورت می گیرد.

احسان سلطانی

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق