برای اولیــن بــار میلگرد آجــدار ســایز 40 طبق استاندارد ملی 3132 INSO و مطابق گرید آج 400 در کارگاه نورد 300 میلگرد ذوب آهن اصفهان تولید شــد و سبد محصول میلگرد این شرکت را کامل تر کرد.


محمد صدری سرپرســت کارگاه نــورد 300 ذوب آهن گفت: طراحی اولیــه کارگاه نــورد 300 جهت تولید میلگرد های ســایز10 تا 32 می باشد که نورد 300 با توجه به چندین درخواست مدیریت فروش داخلی و همچنین مدیریت صادرات جهت تولید ســایزهای ســنگین من جمله 36 و 40 و 50 کــه کاربردهای فروانی دارد تاکنون به علت وجود مشکلات فنی و عدم وجود زیرساخت های لازم تولید آن امکان پذیر نبود. لذا با توجه به دستور مهندس یوسف زاده مدیر مهندســی نورد جهت تولید این محصولات، کارگاه نورد 300 بــا همکاری سرپرســتی خدمــات فنی تولید، مراحل امکان ســنجی، طراحی و اماده سازی تجهیزات لازم در دستور کار قرار گرفت.

صدری توضیح داد: پس از اماده شــدن تجهیــزات اعم از میزهای رولیکــدار و غلتکهای مورد نظــر و... در تاریخ سیزدهم مرداد در خط نورد نصب گردید. جهت افزایش ضریب اطمینان در جلوگیری از جا ماندن شاخه آخر، از غلتک های اســقاطی در دو قفسه افقی گروه میانی و کلیه قفسه های افقی گروه نهایی فقط بعنوان هدایت محصول به خط استفاده گردید. روی سطح این غلتک ها، شــیارهایی ایجاد گردید که نقش کشــاننده را به خوبی ایفا کردند و با توجه به وزن میلگرد آجدار N40 ، اضافه کردن قفســه های افقی، کمک موثری در جهت جلوگیری از جاماندن شاخه آخر در مسیر نمود. پس از شــروع نورد مشکل جا ماندن شــاخه آخر با تنظیم دور غلتکها و رولیکها و نیز تنظیم طول شاخه آخر رفــع گردید و بصورت نرمال محصول به بســتر خنک کننده انتقال یافت که با نورد سه عدد شمش، تولید میلگرد ســایز 40 مطابق استاندارد با موفقیت انجام گرفت، این پروسه راه تولید سایزهای بزرگ را در نورد 300 هموار نمود.

او در ادامه از آزمایش این محصول می‌گوید: مرحله بعــدی تولید آزمایشی ســایز 36 و همچنین تولید انبوه سایز 40 می باشــد. در این راستا لازم اســت معاونت فروش و مدیریت صنایع جهت براورد ارزش افزوده محصولات فوق اقدام نماینــد. در پایان از مســاعدت های معاونت بهره بــرداری و مدیر مهندســی نــورد و تلاش کلیه پرسنل نورد 300 و کارشناسان معاونت خدمات فنی نورد تقدیر می گردد.

علیرضا مهرابی سرپرســت خدمات فنی تولید نورد درباره این میلگرد گفت: با توجه بــه خط تولید کارگاه نورد 300 و نیروی نوردی بالا بــرای تولید محصول آج دار N40، امــکان تولید این محصــول در گروه نهایی وجود نداشــت که در این راستا نیروی نوردی و گشتاور با توجه به قدرت موتور و ضریب گیربکس های قفسه میانی محاســبه گردید و با بررسی های بعمل آمــده و صحت ســنجی انجام شــده، تولید محصول در قفســه های میانی امکان سنجی گردید. بدین منظــور کارشناســان طراحــی کالیبر این مجموعه، مراحل بررســی و طراحــی کالیبر بیضی ماقبل آخر و کالیبرقفسه آخرمیلگرد آجدار N40 را در قفسه های 13 و 14 گروه میانی انجام دادند.

او توضیح داد: مشــکل تولید محصول در گــروه میانی فاصله زیاد اخرین قفســه با راهگاه هــای رولیک دار انتقال محصول به بســتر خنک کننده می باشــد. لذا جهت جلوگیری از جا ماندن شاخه آخر در محدوده بین قفسه اخر و قفســه های نهایی، مراحل طراحی و ســاخت 4 عدد میزرولیک دار در دســتور کار قرار گرفت و پس از تهیه نقشــه های اجرایی توسط دفتر فنی، توســط بخش مکانیک کارگاه سفارش ساخت آن به کارگاههای ساخت ارســال گرددید و مراحل ساخت آن در کارگاههای ســاخت مهندسی نت به پایان رسید و به نورد 300 تحویل داده شد.

سرپرست خدمات فنی تولید ذوب آهن اصفهان ادامه داد: ســابقه تولید N36 در کارگاه نورد 300 بــا وجود آمپر بالا در قفســه های نهایی امکان پذیر نبود که ایــن نقیصه در تولید این محصول برطرف گردید و نکته دیگر اینکه در پروفیل های سنگین امکان حصول به خواص مکانیکی طبق اســتاندارد وجود نداشــت که در این مرحله خواص مکانیکی قابل قبولی بدست آمد. میلگرد N40 در فونداســیون ها و اسکلت های فلزی سازه های بتنی ابرپروژه ها کاربرد دارد وی گفت: این نوع میلگرد قابلیت تولید مطابق کلیه اســتانداردها BS ، Gost ، Cares ، DIN ، ISO ASTM ISO ,,را دارد و برنامــه آتی این مدیریت تولیــد میلگــرد آجــدارN50 در کارگاه نورد 300 مطابق اســتاندارد INSO3132 با کلیــه گریدها است.  شما عزیزان می توانید برای اطلاع از قیمت میلگرد اصفهان و دیگر انواع میلگرد با کارشناسان شهرآهن تماس بگیرید.


مهرابی گفــت: این نوع میلگرد ها در ســد ســازی، نیروگاه ها و فونداســیون ها و اسکلت های فلزی سازه های بتنی ابرپروژه ها کاربرد دارد. سرپرست خدمات فنی تولید نورد خاطر نشان کرد: زمان برنامه ریزی، طراحی، ســاخت و نصب، حدود 6 ماه به طول انجامید و لازم اســت از کلیه دســت اندرکاران تولید این محصول شــامل پرسنل سخت کوش کارگاه نــورد 300 و مجموعــه خدمات فنی (طراحی کالیبر، دفتر فنی و کارگاه میانی) به نحوی شایســته قدردانی به عمل آید. همچنین از حمایت های معاونــت بهره بــرداری و مدیریت مهندســی نورد که در این راستا کمک شــایانی نمودند تشکر و قدردانی می نمایم.


حســین دیباجی مدیر کیفیت فراگیر شرکت هم درباره این محصول جدید توضیح داد: در راســتای توسعه محصولات جدید که در ســالهای اخیر مدیریت عالی ســازمان اهتمام ویژه ای به آن داشــته اســت برای اولین بار تولید آزمایشی محصول میلگرد آجدار آج 400 نمره 40 در نــورد 300 مطابق با اســتاندارد ملی ایران به شماره 3132 انجام پذیرفت. وی افــزود: از ابتدای راه انــدازی ذوب آهن اصفهان میلگردهای آجــدار از نمره 12 تــا 32 میلیمتر در کارگاه های نورد مطابق اســتاندارد ملی ایران تولید گردیده، لیکن تولید میلگرد نمره 40 نیاز به طراحی جدید و تغییــر برخی پارامترهای نــوردی در جهت اخذ کیفیت مطلوب داشــته که این امر در مدیریت مهندســی نورد به درســتی انجام شــده است. این میلگرد پس از تولید آزمایشــی به طــور کامال دقیق توســط بازرســین کنترل کیفیت از نظــر کیفیت ســطحی، پارامترهای ابعــادی، آنالیز شــیمیایی و خــواص مکانیکی مورد بررســی قــرار گرفت که خوشــبختانه کیفیــت آن مطلوب گزارش شــده و انطباق آن با استاندارد ملی ایران تایید گردیده است. با توجه به روش تولید، این محصول عــاوه بر دارا بودن خواص مکانیکی مطلوب و یکنواخت از قابلیت جوش پذیری مناسبی نیز برخوردار اســت. امید است با تولید انبوه محصولات جدید به خصوص محصــول فوق الذکر مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی، در زمینه صادرات بیش از پیش توفیق حاصل شود.