پایگاه خبری فولاد ایران -شاخص قیمت ها در اسفند ماه ملاک افزایش قیمت ها در سال بعد قرار می گیرد. در شرایط عادی نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه، بیش و کم در حدود نرخ تورم سالانه واقع می گردد، اما در زمان بروز شوک های ارزی-تورمی شکاف بین  این دو به شدت بالا می رود، چنان چه نرخ تورم نقطه به نقطه رسمی اسفند ماه سال ۱۳۹۷ به میزان ۴۷.۵ درصد (مرکز آمار)، ۷۷ درصد بیش از نرخ تورم سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۶.۹ درصد است.

? اعمال کمتر از ۲۰ درصد افزایش کل دستمزدها به هیچوجه متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه رسمی ۴۷.۵ درصدی و واقعی ۷۰ درصدی اسفند ماه نیست. نرخ تورم رسمی نقطه به نقطه اسفند ماه (بدون اجاره خانه) ۵۸.۲ درصد است. نرخ واقعی تورم با نرخ رسمی فاصله قابل توجهی دارد.

 

? هنگامی که شوک های ارزی-تورمی به وقوع می پیوندد، افزایش قیمت ها تا ۲ سال بعد نیز ادامه خواهد یافت، در نتیجه نرخ تورم تجمعی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بالای ۱۰۰ درصد خواهد بود.

 

? افزایش دستمزدها (کارگران و کارمندان دولت) فقط سطوح پایینی (نیروی کار ساده) را هدف گرفته و برای نیروی کار ماهر و متخصص، نامتناسب و ناچیز است. نتیجه این امر کاهش انگیزه و مهاجرت نیروی کار ماهر خواهد بود که به کاهش بهره وری اقتصاد خواهد انجامید.

 

? در مجموع چهار خطای فاحش (عمدی) در تعیین دستمزدهای سال ۱۳۹۸ به وقوع پیوسته است.

(۱) شکاف عمیق بین نرخ تورمی رسمی و واقعی

(۲) در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه، بدون توجه به فاصله زیاد بین نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه اسفند ماه

(۳) استمرار نرخ تورم بالا در سال ۱۳۹۸

(۴) میزان پایین افزایش دستمزد نیروی کار ماهر و متخصص

احسان سلطانی

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق