فولاد A182

فیلترها
هند
محصول قيمت

فولاد A182 F304 هند قطر 55

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

229,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F304 هند قطر 50

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

229,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F304 هند قطر 45

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

229,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F304 هند قطر 40

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

229,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F304 هند قطر 35

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

229,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F304 هند قطر 30

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

229,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F304 هند قطر 25

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

229,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F304 هند قطر 20

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

229,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F304 هند قطر 15

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

229,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F304 هند قطر 12

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

229,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F304 هند قطر 10

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

229,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F304 هند قطر 8

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

229,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F304 هند قطر 6

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

229,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
شمش فولادی تهران
محصول قيمت

فولاد A182 F22 تهران قطر 80

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

298,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F22 تهران قطر 60

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

298,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F22 تهران قطر 50

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

298,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F9 تهران قطر 180

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

298,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F9 تهران قطر 90

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

298,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
تولید ایتالیا
محصول قيمت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 200

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

348,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 150

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

348,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 140

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

348,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 100

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

348,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 280

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

268,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 250

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

268,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت