کپ فولادی

فیلترها
صنایع فولادی آسیا (ایران اتصال)
محصول قيمت

کپ کاسه ای فولادی 1.2-1 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

4,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.4-1 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

3,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

2,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 3.4 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

2,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.2 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

2,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
شرکت فولاد صنعت امین
محصول قيمت

کپ کاسه ای فولادی 10 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

205,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 8 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

126,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 6 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

70,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 5 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

50,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 4 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

27,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 3 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

18,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 2.1/2 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

13,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 2 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

8,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.1/2 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

5,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.1/4 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

4,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

4,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 3.4 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

3,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.2 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

3,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
اتصالات گازی آریا
محصول قيمت

کپ کاسه ای فولادی 8 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

85,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 6 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

58,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 5 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

33,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 4 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

23,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 3 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

19,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.2-2 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 4 هفته قبل

کارخانه

عدد

14,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت