02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

سازه های پیش ساخته
سازه های پیش ساخته چیست؟ سازه های پیش ساخته متشکل از جنس های مختلف هستند و تماماً در خارج از محل اجرا ساخته می شود. این سازه ها دو دسته اند، قابل...

پرسش و پاسخ اجرای انواع سازه پیش ساخته