قیمت ناودانی

فیلترها
صبا فولاد منظومه
محصول قيمت

ناودانی 6 سبک منظومه (6 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سبک

29,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت
شركت فولاد ناب تبریز
محصول قيمت

ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (12 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

12

کارخانه

16

کیلوگرم

سنگین

29,400 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (6 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

6

کارخانه

16

کیلوگرم

سنگین

29,400 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (12 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

12

کارخانه

14

کیلوگرم

سنگین

29,400 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (6 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

6

کارخانه

14

کیلوگرم

سنگین

29,400 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (12 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

12

کارخانه

12

کیلوگرم

سنگین

29,400 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (6 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

6

کارخانه

12

کیلوگرم

سنگین

29,400 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (12 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

12

کارخانه

10

کیلوگرم

سنگین

29,400 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (6 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

6

کارخانه

10

کیلوگرم

سنگین

29,400 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 8 سنگین ناب تبریز (6 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

6

کارخانه

8

کیلوگرم

سنگین

تماس بگیرید
مجتمع فولاد البرز غرب
محصول قيمت

ناودانی 16 سبک البرز غرب (12 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

12

کارخانه

16

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید

ناودانی 16 سبک البرز غرب (6 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

6

کارخانه

16

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید

ناودانی 14 سبک البرز غرب (12 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

12

کارخانه

14

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید

ناودانی 14 سبک البرز غرب (6 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

6

کارخانه

14

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید

ناودانی 12 سبک البرز غرب (12 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

12

کارخانه

12

کیلوگرم

سبک

29,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 12 سبک البرز غرب (6 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

6

کارخانه

12

کیلوگرم

سبک

29,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 10 سبک البرز غرب (12 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

12

کارخانه

10

کیلوگرم

سبک

29,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 10 سبک البرز غرب (6 متری)

بروزرسانی: 10 ساعت قبل

6

کارخانه

10

کیلوگرم

سبک

29,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت