سقف دال بتنی

بنگاه تهران
محصول قيمت

تخته روسی ضخامت 2.5 عرض 10 (4متری)

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

مترمکعب

908,257 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تخته روسی ضخامت 5 عرض 30 (6متری)

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

مترمکعب

1,572,550 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تخته روسی ضخامت 5 عرض 25 (6متری)

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

مترمکعب

1,276,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تخته روسی ضخامت 5 عرض 22 (6متری)

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

مترمکعب

1,123,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تخته روسی ضخامت 5 عرض 20 (6متری)

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

مترمکعب

1,021,090 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تخته روسی ضخامت 5 عرض 18 (6متری)

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

مترمکعب

918,980 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تخته روسی ضخامت 5 عرض 35 (4متری)

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

مترمکعب

925,257 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تخته روسی ضخامت 5 عرض 30 (4متری)

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

مترمکعب

1,048,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تخته روسی ضخامت 5 عرض 25 (4متری)

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

مترمکعب

850,910 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تخته روسی ضخامت 5 عرض 22 (4متری)

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

مترمکعب

748,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تخته روسی ضخامت 5 عرض 20 (4متری)

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

مترمکعب

612,650 تومان
تغییر قیمت: ثابت

جک سقفی صلیبی 3 متری سبک

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

378,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

جک سقفی صلیبی 3.5 متری سبک

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

58,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

جک سقفی صلیبی 3.5 متری سنگین

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

57,870 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سولجر 3 متر

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

46,313 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سولجر 2.5 متر

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

46,313 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سولجر 2 متر

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

46,313 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سولجر 1.5 متر

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

46,313 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سولجر 1 متر

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

46,313 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کنج داخلی بتن 10×10×150

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

42,182 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کنج داخلی بتن 10×10×100

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

42,182 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کنج داخلی بتن 10×10×50

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

42,182 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کنج خارجی بتن 10×10×150

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

42,182 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کنج خارجی بتن 10×10×100

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

42,182 تومان
تغییر قیمت: ثابت