ورق دورستات

فیلترها
تولید اتریش
محصول قيمت

ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1190×6000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

تماس بگیرید

ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2500×8000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

تماس بگیرید

ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

تماس بگیرید

ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

تماس بگیرید

ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×8000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

تماس بگیرید

ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×6000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

تماس بگیرید

ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

تماس بگیرید

ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×8000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

تماس بگیرید

ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×6000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

تماس بگیرید

ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

تماس بگیرید

ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×8000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

تماس بگیرید

ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×6000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

تماس بگیرید

ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

8

تماس بگیرید

ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 6 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

6

تماس بگیرید

ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 5 ابعاد 1500×6000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

5

تماس بگیرید

ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 4 ابعاد 1500×6000

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

4

تماس بگیرید
نتایج 25 تا 40 از کل 40 نتیجه

قیمت ورق دورستات

ورق Durostat

ورق ضدسایش دورستات