کپ

فیلترها
شرکت بنکن
محصول قيمت

کپ کاسه ای فولادی 14 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

تماس بگیرید

کپ کاسه ای فولادی 12 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

تماس بگیرید

کپ کاسه ای فولادی 10 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

1,503,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 8 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

953,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 6 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

424,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 5 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

334,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 4 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

199,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 3 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

139,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.2-2 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

92,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 2 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

64,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.2-1 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

59,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.4-1 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

50,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

46,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 3.4 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

36,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.2 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

33,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
صنایع فولادی آسیا (ایران اتصال)
محصول قيمت

کپ کاسه ای فولادی 12 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

388,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 10 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 8 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

146,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 6 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

75,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 5 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

46,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 4 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

22,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 3 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

19,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.2-2 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

12,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 2 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه