کپ

فیلترها
اتصالات گازی آریا
محصول قيمت

کپ کاسه ای فولادی 2 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

7,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.2-1 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

5,900 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.4-1 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

4,900 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

3,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 3.4 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

2,900 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.2 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

2,600 تومان
تغییر قیمت: ثابت
اتصالات جوشی ساجد
محصول قيمت

کپ کاسه ای فولادی 8 اینچ استاندارد ساجد

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

98,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 6 اینچ استاندارد ساجد

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

62,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 5 اینچ استاندارد ساجد

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

46,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 4 اینچ استاندارد ساجد

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

23,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 3 اینچ استاندارد ساجد

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

21,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 2.1/2 اینچ استاندارد ساجد

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

16,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 2 اینچ استاندارد ساجد

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

12,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.1/2 اینچ استاندارد ساجد

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

9,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.1/4 اینچ استاندارد ساجد

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

8,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1 اینچ استاندارد ساجد

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

5,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 3.4 اینچ استاندارد ساجد

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

5,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.2 اینچ استاندارد ساجد

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

5,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
اتصالات وارداتی
محصول قيمت

کپ کاسه ای استیل 14 اینچ وارداتی

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

تماس بگیرید

کپ کاسه ای استیل 12 اینچ وارداتی

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

تماس بگیرید

کپ کاسه ای استیل 10 اینچ وارداتی

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

تماس بگیرید

کپ کاسه ای استیل 8 اینچ وارداتی

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

تماس بگیرید

کپ کاسه ای استیل 6 اینچ وارداتی

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

0 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای استیل 5 اینچ وارداتی

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

0 تومان
تغییر قیمت: ثابت