فولاد آلیاژی اسفراین

فولاد آلیاژی فولاد آلیاژی اسفراین
محصول قيمت

فولاد CK45 اسفراین قطر 660 الی 700

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

58,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 600 الی 630

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

58,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 420 الی 510

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

56,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 370 الی 400

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

56,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 270 الی 310

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

56,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 220 الی 250

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

56,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 1270

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

59,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 1020 الی 1120

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

59,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 800

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 360

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 330

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 320

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 310

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 300

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 260

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 250

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 220

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 210

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 200

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 190

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 180

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 170

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 1050

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 1010

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد عملیات حرارتی پذیر فولاد آلیاژی اسفراین
محصول قيمت

فولاد CK45 اسفراین قطر 660 الی 700

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

58,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 600 الی 630

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

58,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 420 الی 510

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

56,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 370 الی 400

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

56,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 270 الی 310

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

56,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 220 الی 250

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

56,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 1270

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

59,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 1020 الی 1120

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

59,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد CK 45 فولاد آلیاژی اسفراین
محصول قيمت

فولاد CK45 اسفراین قطر 660 الی 700

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

58,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 600 الی 630

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

58,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 420 الی 510

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

56,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 370 الی 400

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

56,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 270 الی 310

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

56,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 220 الی 250

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

56,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 1270

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

59,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 1020 الی 1120

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

59,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد پتروشیمی فولاد آلیاژی اسفراین
محصول قيمت

فولاد A105 اسفراین قطر 800

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 360

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 330

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 320

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 310

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 300

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 260

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 250

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 220

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 210

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 200

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 190

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 180

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 170

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 1050

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 1010

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد A105 فولاد آلیاژی اسفراین
محصول قيمت

فولاد A105 اسفراین قطر 800

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 360

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 330

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 320

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 310

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 300

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 260

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 250

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 220

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 210

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 200

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 190

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 180

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 170

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 1050

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A105 اسفراین قطر 1010

بروزرسانی: 19 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 25 تا 48 از کل 96 نتیجه

کارخانه مجتمع فولاد آلیاژی اسفراین

کارخانه مجتمع فولاد آلیاژی اسفراین در سال 1370 در شهرستان اسفراین واقع در خراسان شمالی تاسیس شد و واحد آهنگری، پرس و عملیات حرارتی مجتمع در سال 1377 راه اندازی شد. متعاقبا در سال 1384 واحد فولادسازی نیز به بهره برداری رسید. مجتمع صنعتی اسفراین در حال حاضر و پس از تکمیل واحدهای فولادسازی، آهنگری و پرس، ماشین کاری و عملیات حرارتی یکی از عمده ترین تامین کنندگان فولادهای آلیاژی شامل محصولات طویل، قطعات و مقاطع آهنگری و ریخته گری شده در ایران و منطقه خاورمیانه است.
مجتمع فولاد آلیاژی اسفراین در حال حاضر برای صنایعی نظیر نفت و گاز، معدن، راه آهن، نیروگاهی، فولاد های ابزار، کشتی سازی، سیمان، فولادی قطعات و مقاطع مورد نیاز را تامین می کند. همچنین محصولات مختلف مجتمع به کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا، بلغارستان صادر شده است.

استانداردهای محصولات مجتمع صنعتی اسفراین

مجتمع صنعتی اسفراین مجموعه ای است که پشتوانه دانش فنی شرکتهای تولیدی نظیر GFM آلمان، بوهلر و اینتکو اتریش، اسکودا از جمهوری چک را با خود به همراه دارد.
فولاد تجهیزات کاربردی صنایع نفت و گاز از نوع کم آلیاژ محسوب می شود و تحت استاندارد API تهیه و به بازار مصرفی عرضه میشود.

نشانی کارخانه شرکت صنعتی اسفراین

استان خراسان- خراسان شمالی- شهرستان اسفراین- کیومتر12 جاده بجنورد اسفراین

محصولات و تولیدات مجتمع فولاد اسفراین

اسفراین مجتمع صنعتی و تولیدی است که شامل تجهیزات صنایع نفت و گاز، صنعت نیروگاهی، فولاد و صنایع فولاد سازی، صنایع معدنی، صنایع پیشرفته، صنایع ریلی، صنایع کشتی سازی و صنایع فولادهای ابزاری است.
فولاد آلیاژی اسفراین
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین
فولاد MO40 اسفراین
فولاد CK45 اسفراین
فولاد عملیات حرارتی پذیر فولاد آلیاژی اسفراین
فولاد سمانته فولاد آلیاژی
فولاد A105 اسفراین
فولاد پتروشیمی فولاد آلیاژی
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 610×1200
فولاد مقاوم به حرارت فولاد آلیاژی
فولاد 1.7335 اسفراین
تسمه CK45 اسفراین

این محصولات فولادی با تجهیزات مدرن و به روز فولادسازی در مجتمع صنعتی فولاد آلیاژی اسفراین تولید شده که از نظر کیفیت و استحکام با استاندار های بین المللی و محصولات مشابه خارجی و اروپایی برابری می کند.