صنایع هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین در همه ابعاد و ضخامت

قیمت ورق صنایع هفت الماس
محصول قيمت

ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.5

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی صنایع هفت الماس
محصول قيمت

ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.5

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.5

44,000 تومان
تغییر قیمت: 700

ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.5

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.5

44,300 تومان
تغییر قیمت: 500

ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.45

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.4

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.4

44,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000

ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.35

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.3

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.28

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.25

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.2

42,700 تومان
تغییر قیمت: 1,000
ورق روغنی st12 صنایع هفت الماس
محصول قيمت

ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.5

44,000 تومان
تغییر قیمت: 700

ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.5

44,300 تومان
تغییر قیمت: 500

ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.45

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.4

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.4

44,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000

ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.35

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.3

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.28

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.25

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.2

42,700 تومان
تغییر قیمت: 1,000
ورق روغنی st14 صنایع هفت الماس
محصول قيمت

ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.5

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.5

تماس بگیرید
ورق رنگی صنایع هفت الماس
محصول قيمت

ورق رنگی قرمز 0.55 عرض 1250 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

قرمز

کیلوگرم

3000

0.55

تماس بگیرید

ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

سفید یخچالی

کیلوگرم

9016

0.5

تماس بگیرید

ورق رنگی آبی 1 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

آبی

کیلوگرم

5017

1

تماس بگیرید

ورق رنگی آبی 0.9 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل