ورق روغنی

فیلترها
ورق روغنی
محصول قيمت
ورق روغنی 2 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

2

تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

1.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

1.25

تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

1.25

تماس بگیرید
ورق روغنی 1 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

1

تماس بگیرید
ورق روغنی 1 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

1

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.9

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.9

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.8

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.7

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.7

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.48 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.48

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.48 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.48

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.46 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.46

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.46 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.46

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.4

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.38 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.38

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.36 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.36

تماس بگیرید
ورق روغنی 2 عرض 1250 غرب آسیا بروزرسانی: 1401/12/28

کارخانه

کیلوگرم

ST12

2

تماس بگیرید
ورق روغنی 2 عرض 1000 غرب آسیا بروزرسانی: 1401/12/28

کارخانه

کیلوگرم

ST12

2

تماس بگیرید
ورق روغنی st12
محصول قيمت
ورق روغنی 2 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

2

تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

1.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

1.25

تماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

1.25

تماس بگیرید
ورق روغنی 1 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

1

تماس بگیرید
ورق روغنی 1 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

1

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.9

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.9

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.8

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.7

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.7

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.48 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.48

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.48 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.48

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.46 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.46

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.46 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.46

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.4

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.38 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.38

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.36 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/12/28

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST12

0.36

تماس بگیرید
ورق روغنی 2 عرض 1250 غرب آسیا بروزرسانی: 1401/12/28

کارخانه

کیلوگرم

ST12

2

تماس بگیرید
ورق روغنی 2 عرض 1000 غرب آسیا بروزرسانی: 1401/12/28

کارخانه

کیلوگرم

ST12

2

تماس بگیرید
نتایج 49 تا 72 از کل 126 نتیجه
oiled-hot-rolled-min

ورق روغنی در فرآیند نورد سرد تولید می گردد. در حقیقت ورق سیاه در فرآیند نورد گرم، ورق روغنی و ورق گالوانیزه در فرآیند نورد سرد تولید می شوند. نام گذاری ورق روغنی از شکل ظاهری آن برگرفته شده است. ورق روغنی پس از طی مراحل در نورد سرد روغن کاری می شود تا از زنگ زدگی آن جلوگیری شود. ورق روغنی از آنجا کی طی فرآیند نورد سرد تولید می شود کیفیت بسیار بالایی دارد و معمولا برای مصارفی که مربوط به ظواهر می شود مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع ورق روغنی

ورق روغنی در سه نوع ورق معمولی، ورق نیمه کششی و ورق فوق کششی و با ضخامت های متغیر تولید می شود. نام تجاری انواع ورق های روغنی به شرح زیر است:

  • ورق روغنی st12: ورق روغنی st12 منظور ورق روغنی معمولی است.
  • ورق روغنی st13: ورق روغنی st13 منظور ورق روغنی با قابلیت کشسانی پائین می باشد.
  • ورق روغنی st14: ورق روغنی st14 منظور ورق های روغنی است که خاصیت کشی بسیار بالایی دارند.

ابعاد ورق روغنی

ابعاد ورق روغنی موجود در بازار متفاوت است. در حالت استاندارد ضخامت ورق روغنی به طور میانگین مابین 0.03 الی 3 میلی متر است و در عرض های 100 الی 125 سانتی متر موجود هستند. وزن ورق های روغنی استاندارد بوده و معمولا با وزن آهن یکسان است.

قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد. در زمان خرید ورق روغنی می بایست به موارد بسیاری همچون کیفیت کارخانه سازنده و اصل بودن کالا توجه فرمایید. فروشگاه شهرآهن بر آن بوده تا با تولید مستقیم و عرضه ورق روغنی بدون واسطه و با مرغوب ترین کیفیت این محصولات را بدست شما عزیزان برساند و برای اطلاع از قیمت ورق روغنی جداول زیر را مطالعه فرمایید . همچنین برای گرفتن مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان فروش و متخصصین شهرآهن تماس حاصل فرمایید.

فروش ورق روغنی

فروش ورق روغنی در سایت شهر آهن امکان پذیر شده است. شما عزیزان به راحتی می توانید انواع ورق های روغنی با ضخامت های مختلف را در سایت مشاهده و نسبت به خرید آنها اقدام نمایید. شهر آهن برای راحتی شما عزیزان فروش ورق های روغنی تمامی برندها و کارخانجات با کیفیت را ارائه کرده است.  در جداول زیر آخرین قیمت ورق های روغنی آورده شده است.

برای اطلاع از وزن ورق روغنی, قیمت ورق روغنی قزاق, قیمت ورق روغنی در بورس, قیمت ورق روغنی هفت الماس, قیمت ورق روغنی شیت, ورق روغنی st12, وزن ورق روغنی, فروش ورق روغنی در اصفهان, قیمت ورق به فروشگاه شهرآهن مراجعه نمایید.

قیمت ورق در شهر آهن به روز است؟
بله قیمت ورق روزانه به صورت لحظه ای بروز رسانی می شود.
چگونه می توانم ورق را سفارش دهم؟
شما میتوانید انواع ورق را در سایت مشاهده و پس از انتخاب 02166130150تماس بگیرید.
زمان تحویل کالاها چقدر است؟
به محض قطعی کردن سفارش کالا ارسال می گردد.
وزن ورق چقدر است؟
وزن ورق بر اساس شاخه و قطر محصولی که انتخاب می نمایید متفاوت است.