قیمت میلگرد فولاد آذربایجان میانه
محصول قيمت
میلگرد آجدار 32 فولاد آذربایجان میانه (A3) بروزرسانی: 1401/07/03

کارخانه

32

کیلوگرم

A3

14,360 تومان -
قیمت میلگرد بنگاه تهران
محصول قيمت
میلگرد هارد کروم قطر 100 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

100

کیلوگرم

اروپا

133,027 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 90 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

90

کیلوگرم

اروپا

133,027 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 80 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

80

کیلوگرم

اروپا

133,027 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 75 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

75

کیلوگرم

اروپا

133,027 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 70 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

70

کیلوگرم

اروپا

133,027 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 65 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

65

کیلوگرم

اروپا

133,027 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 60 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

60

کیلوگرم

اروپا

133,027 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 55 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

55

کیلوگرم

اروپا

133,027 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 50 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

50

کیلوگرم

اروپا

133,027 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 45 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

اروپا

133,027 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 40 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

40

کیلوگرم

اروپا

133,027 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 35 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

35

کیلوگرم

اروپا

133,027 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 30 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

30

کیلوگرم

اروپا

211,009 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 25 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

25

کیلوگرم

اروپا

211,009 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 22 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

22

کیلوگرم

اروپا

211,009 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 20 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

20

کیلوگرم

اروپا

238,532 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 18 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

18

کیلوگرم

اروپا

238,532 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 15 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

15

کیلوگرم

اروپا

238,532 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 12 بروزرسانی: 1401/06/31

بنگاه تهران

12

کیلوگرم

اروپا

284,403 تومان -
میلگرد هارد کروم قطر 10 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

10

کیلوگرم

اروپا

376,146 تومان -
میلگرد کروم قطر 100 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

100

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 90 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

90

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 80 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

80

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 75 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

75

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 70 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

70

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 65 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

65

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 60 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

60

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 55 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

55

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 50 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

50

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 45 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 40 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

40

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 35 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

35

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 30 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

30

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 25 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

25

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 22 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

22

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 20 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

20

کیلوگرم

اروپا

146,789 تومان -
میلگرد کروم قطر 18 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

18

کیلوگرم

اروپا

157,798 تومان -
میلگرد کروم قطر 15 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

15

کیلوگرم

اروپا

166,972 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 120 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

160,550 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 110 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

160,550 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 100 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

160,550 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 85 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

160,550 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 80 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

160,550 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 75 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

160,550 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 70 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

160,550 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 60 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

160,550 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 50 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

160,550 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 180 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

180

کیلوگرم

420

87,156 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 150 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

87,156 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 120 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

80,733 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 110 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

80,733 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 100 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

80,733 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 90 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

80,733 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 80 بروزرسانی: 1401/06/31

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

80,733 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 70 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

80,733 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 60 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

80,733 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 50 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

80,733 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 45 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

80,733 تومان -
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
محصول قيمت
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1401/07/03

کارخانه

28

کیلوگرم

A3

14,400 تومان -
نتایج 1 تا 60 از کل 834 نتیجه
قیمت میلگرد

میلگرد

میلگرد یکی از مصالح به کار رفته در سازه های ساختمانی است که جهت تقویت بتن و استحکام بخش فولادی ساختمان به کار می رود. میلگرد مقاومت بسیار بالایی در برابر نیروهای کششی و چرخشی دارد و از این رو می تواند مکملی برای بتن محسوب شود.


بتن اگرچه در برابر نیروهای فشار مقاوم است اما نمی تواند در برابر زلزله و نیروهای کششی دوام بیاورد از این رو از میلگرد استفاده می شود تا از خرد شدن و شکستن بتن جلوگیری کند. بلوک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای تقویت آنها درونشان حفره هایی تعبیه شده که با قرار دادن میلگرد درون این حفره کشش آن ها افزایش می یابد. میلگرد تولیدی غالبا از جنس فولاد است و نزدیک بودن ضریب انبساط دمایی بتن و فولاد منجر به جلوگیری از رخ دادن واکنش در بتن در شرایط جوی و دمایی گوناگون می شود.

 


قیمت میلگرد

نرخ میلگرد در ماه های اخیر تحت تأثیر نوسانات ارزی بخصوص دلار بوده و نسبت به سال گذشته با افزایش چند برابری همراه بوده است. البته این افزایش قیمت بر تمامی محصولات فولادی اثر یکسانی نداشته است و قیمت شمش در ماه اخیر روند نسبتا نزولی به خود گرفته است. نرخ میلگرد در بازار جهانی نیز با افزایش رو به بوده است و این امر نیز مزید بر نوسانات ارزی شده و نرخ میلگرد را با افزایش همراه ساخته است.


قیمت میلگرد امروز در بازار

قیمت میلگرد امروز را از کارشناسان شهرآهن بخواهید. امروزه با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت میلگرد نیز هستیم. صادرات میلگرد در بازه ی زمانی که با افزایش قیمت ارز مواجه هستیم توجیه اقتصادی پیدا میکند و از این رو قیمت میلگرد روز نیز افزایش می یابد. قیمت انواع میلگرد ساده، آجدار و ... به صورت لحظه ای است و در حال حاضر ثباتی در قیمت میلگرد وجود ندارد.

قیمت روز میلگرد در بازار در ماه اخیر با ثبات بازار و توقف روند نزولی دلار نسبتا آرام گرفته و امید است که با قیمت نزولی میلگرد در بازار رو به رو شویم. قیمت میلگرد اگرچه متأثر از قیمت بازار جهانی و نوسانات ارزی است اما افزایش قیمت مواد اولیه در بازار اعم از سنگ آهن، گندله و فولاد نیز سهم زیادی در افزایش قیمت روز میلگرد در بازار داشته است. 

فروش میلگرد

فروش میلگرد یکی از خدمات ارائه شده توسط فروشگاه اینترنتی شهر آهن است. در شهر آهن انواع میلگردهای کاربردی در صنایع مختلف اعم از میلگردهای ساده، میلگردهای آجدار و میلگرد کلاف با کیفیت بالایی عرضه شده است. از کاربردهای انواع میلگرد می توان به بالابردن استحکام بتن در صنعت ساختمان، استفاده در آرماتور بندی، تولید پیچ و قطعات فلزی و دیگر صنایع اشاره نمود. شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به خرید میلگرد، سفارش خود را از طریق فروشگاه اینترنتی شهرآهن ثبت نمایید و پس از تکمیل فرایند خرید در کوتاه ترین زمان ممکن محصول را در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید. در فروشگاه اینترنتی شهرآهن فروش میلگرد با قیمت مناسب انجام می شود. شما عزیزان می توانید در این صفحه از شهر آهن لیست میلگردهای کارخانجات مختلف را مشاهده و پس از مطالعه ویژگی ها و قیمت هر کدام، محصول مناسب با کاربرد موردنظرتان را انتخاب و سپس اقدام به خرید نمایید.

 

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل