میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده | لحظه ای | آنلاین

فیلترها
کویر کاشان
محصول قيمت

میلگرد ساده 40 فولاد کویر کاشان (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

40

کیلوگرم

A1

28,745 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد ساده 36 فولاد کویر کاشان (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

36

کیلوگرم

A1

28,745 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد ساده 32 فولاد کویر کاشان (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

32

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید

میلگرد ساده 30 فولاد کویر کاشان (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

30

کیلوگرم

A1

28,745 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد ساده 28 فولاد کویر کاشان (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

28

کیلوگرم

A1

28,745 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد ساده 25 فولاد کویر کاشان (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

25

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید

میلگرد ساده 22 فولاد کویر کاشان (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

22

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید

میلگرد ساده 20 فولاد کویر کاشان (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A1

28,745 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد ساده 18 فولاد کویر کاشان (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A1

28,745 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد ساده 16 فولاد کویر کاشان (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A1

28,745 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد ساده 14 فولاد کویر کاشان (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

14

کیلوگرم

A1

28,745 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد ساده 12 فولاد کویر کاشان (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A1

28,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد آلیاژی ایران
محصول قيمت

میلگرد ساده 32 فولاد آلیاژی ایران (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

32

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید

میلگرد ساده 28 فولاد آلیاژی ایران (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

28

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید

میلگرد ساده 25 فولاد آلیاژی ایران (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

25

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید

میلگرد ساده 22 فولاد آلیاژی ایران (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

22

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید

میلگرد ساده 20 فولاد آلیاژی ایران (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید

میلگرد ساده 18 فولاد آلیاژی ایران (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید

میلگرد ساده 16 فولاد آلیاژی ایران (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید

میلگرد ساده 12 فولاد آلیاژی ایران (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید

میلگرد ساده 14 فولاد آلیاژی ایران (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

14

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید
نورد گرم جهان
محصول قيمت

میلگرد ساده 10 نورد گرم جهان (A1)

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید
صنایع نورد فولاد نوین متین
محصول قيمت