قیمت میلگرد

قیمت میلگرد امروز | خرید میلگرد از تمام کارخانه های ایران

فیلترها
ذوب آهن اصفهان
محصول قيمت

میلگرد آجدار 32 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

32

کیلوگرم

A3

24,650 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

28

کیلوگرم

A3

24,650 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 25 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

25

کیلوگرم

A3

24,650 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

26,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

قیمت میلگرد 14 اصفهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

14

کیلوگرم

A3

24,270 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد 16 اصفهان ذوب آهن

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

24,270 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

24,080 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

24,080 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

22

کیلوگرم

A3

24,080 تومان
تغییر قیمت: ثابت
کویر کاشان
محصول قيمت

میلگرد آجدار 12 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

26,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 10 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10