قیمت میلگرد

فیلترها
قیمت میلگرد
محصول قيمت
میلگرد آجدار 32 فولاد آذربایجان میانه (A3) بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

32

کیلوگرم

A3

18,450 تومان 3,220
میلگرد هارد کروم قطر 100 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

100

کیلوگرم

اروپا

136,727 تومان 1,100
میلگرد هارد کروم قطر 90 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

90

کیلوگرم

اروپا

135,627 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 80 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

80

کیلوگرم

اروپا

135,627 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 75 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

75

کیلوگرم

اروپا

136,627 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 70 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

70

کیلوگرم

اروپا

136,627 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 65 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

65

کیلوگرم

اروپا

136,527 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 60 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

60

کیلوگرم

اروپا

136,787 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 55 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

55

کیلوگرم

اروپا

136,787 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 50 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

50

کیلوگرم

اروپا

136,787 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 45 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

اروپا

136,587 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 40 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

40

کیلوگرم

اروپا

136,587 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 35 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

35

کیلوگرم

اروپا

136,587 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 30 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

30

کیلوگرم

اروپا

216,559 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 25 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

25

کیلوگرم

اروپا

216,559 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 22 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

22

کیلوگرم

اروپا

216,559 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 20 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

20

کیلوگرم

اروپا

238,962 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 18 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

18

کیلوگرم

اروپا

238,862 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 15 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

15

کیلوگرم

اروپا

238,852 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 12 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

12

کیلوگرم

اروپا

288,553 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 10 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

10

کیلوگرم

اروپا

378,576 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 100 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

100

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 90 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

90

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 80 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

80

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 75 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

75

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 70 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

70

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 65 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

65

کیلوگرم

اروپا

148,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 60 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

60

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 55 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

55

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 50 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

50

کیلوگرم

اروپا

148,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 45 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 40 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

40

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 35 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

35

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 30 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

30

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 25 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

25

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 22 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

22

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 20 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

20

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 18 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

18

کیلوگرم

اروپا

158,788 تومان 1,000
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

28

کیلوگرم

A3

18,810 تومان 3,765
میلگرد کروم قطر 15 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

15

کیلوگرم

اروپا

169,972 تومان 1,000
میلگرد استیل 431 قطر 120 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

177,839 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 110 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

177,839 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 100 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

1,688,714 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 85 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

168,714 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 80 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

168,714 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 75 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

168,714 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 70 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

168,714 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 60 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

168,714 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 50 بروزرسانی: 1401/09/26

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

168,714 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 180 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

180

کیلوگرم

420

90,800 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 150 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

90,800 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 120 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

90,800 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 110 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

90,800 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 100 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

88,748 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 90 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

88,748 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 80 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

88,748 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 70 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

88,748 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 60 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

88,748 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 50 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

88,748 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 45 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

88,748 تومان -
میلگرد آجدار
محصول قيمت
میلگرد آجدار 32 فولاد آذربایجان میانه (A3) بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

32

کیلوگرم

A3

18,450 تومان 3,220
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

28

کیلوگرم

A3

18,810 تومان 3,765
میلگرد استیل
محصول قيمت
میلگرد استیل 431 قطر 120 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

177,839 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 110 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

177,839 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 100 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

1,688,714 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 85 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

168,714 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 80 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

168,714 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 75 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

168,714 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 70 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

168,714 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 60 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

168,714 تومان -
میلگرد استیل 431 قطر 50 بروزرسانی: 1401/09/26

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

430

168,714 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 180 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

180

کیلوگرم

420

90,800 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 150 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

90,800 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 120 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

90,800 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 110 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

90,800 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 100 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

88,748 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 90 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

88,748 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 80 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

88,748 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 70 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

88,748 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 60 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

88,748 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 50 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

88,748 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 45 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

420

88,748 تومان -
میلگرد هارد کروم
محصول قيمت
میلگرد هارد کروم قطر 100 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

100

کیلوگرم

اروپا

136,727 تومان 1,100
میلگرد هارد کروم قطر 90 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

90

کیلوگرم

اروپا

135,627 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 80 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

80

کیلوگرم

اروپا

135,627 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 75 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

75

کیلوگرم

اروپا

136,627 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 70 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

70

کیلوگرم

اروپا

136,627 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 65 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

65

کیلوگرم

اروپا

136,527 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 60 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

60

کیلوگرم

اروپا

136,787 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 55 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

55

کیلوگرم

اروپا

136,787 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 50 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

50

کیلوگرم

اروپا

136,787 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 45 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

اروپا

136,587 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 40 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

40

کیلوگرم

اروپا

136,587 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 35 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

35

کیلوگرم

اروپا

136,587 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 30 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

30

کیلوگرم

اروپا

216,559 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 25 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

25

کیلوگرم

اروپا

216,559 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 22 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

22

کیلوگرم

اروپا

216,559 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 20 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

20

کیلوگرم

اروپا

238,962 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 18 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

18

کیلوگرم

اروپا

238,862 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 15 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

15

کیلوگرم

اروپا

238,852 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 12 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

12

کیلوگرم

اروپا

288,553 تومان 1,000
میلگرد هارد کروم قطر 10 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

10

کیلوگرم

اروپا

378,576 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 100 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

100

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 90 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

90

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 80 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

80

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 75 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

75

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 70 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

70

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 65 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

65

کیلوگرم

اروپا

148,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 60 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

60

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 55 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

55

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 50 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

50

کیلوگرم

اروپا

148,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 45 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 40 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

40

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 35 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

35

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 30 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

30

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 25 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

25

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 22 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

22

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 20 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

20

کیلوگرم

اروپا

149,799 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 18 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

18

کیلوگرم

اروپا

158,788 تومان 1,000
میلگرد کروم قطر 15 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

15

کیلوگرم

اروپا

169,972 تومان 1,000
قیمت میلگرد ذوب آهن
محصول قيمت
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

28

کیلوگرم

A3

18,810 تومان 3,765
نتایج 1 تا 60 از کل 835 نتیجه
قیمت میلگرد

میلگرد

میلگرد یکی از مصالح به کار رفته در سازه های ساختمانی است که جهت تقویت بتن و استحکام بخش فولادی ساختمان به کار می رود. میلگرد مقاومت بسیار بالایی در برابر نیروهای کششی و چرخشی دارد و از این رو می تواند مکملی برای بتن محسوب شود.


بتن اگرچه در برابر نیروهای فشار مقاوم است اما نمی تواند در برابر زلزله و نیروهای کششی دوام بیاورد از این رو از میلگرد استفاده می شود تا از خرد شدن و شکستن بتن جلوگیری کند. بلوک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای تقویت آنها درونشان حفره هایی تعبیه شده که با قرار دادن میلگرد درون این حفره کشش آن ها افزایش می یابد. میلگرد تولیدی غالبا از جنس فولاد است و نزدیک بودن ضریب انبساط دمایی بتن و فولاد منجر به جلوگیری از رخ دادن واکنش در بتن در شرایط جوی و دمایی گوناگون می شود.

 


قیمت میلگرد

نرخ میلگرد در ماه های اخیر تحت تأثیر نوسانات ارزی بخصوص دلار بوده و نسبت به سال گذشته با افزایش چند برابری همراه بوده است. البته این افزایش قیمت بر تمامی محصولات فولادی اثر یکسانی نداشته است و قیمت شمش در ماه اخیر روند نسبتا نزولی به خود گرفته است. نرخ میلگرد در بازار جهانی نیز با افزایش رو به بوده است و این امر نیز مزید بر نوسانات ارزی شده و نرخ میلگرد را با افزایش همراه ساخته است.


قیمت میلگرد امروز در بازار

قیمت میلگرد امروز را از کارشناسان شهرآهن بخواهید. امروزه با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت میلگرد نیز هستیم. صادرات میلگرد در بازه ی زمانی که با افزایش قیمت ارز مواجه هستیم توجیه اقتصادی پیدا میکند و از این رو قیمت میلگرد روز نیز افزایش می یابد. قیمت انواع میلگرد ساده، آجدار و ... به صورت لحظه ای است و در حال حاضر ثباتی در قیمت میلگرد وجود ندارد.

قیمت روز میلگرد در بازار در ماه اخیر با ثبات بازار و توقف روند نزولی دلار نسبتا آرام گرفته و امید است که با قیمت نزولی میلگرد در بازار رو به رو شویم. قیمت میلگرد اگرچه متأثر از قیمت بازار جهانی و نوسانات ارزی است اما افزایش قیمت مواد اولیه در بازار اعم از سنگ آهن، گندله و فولاد نیز سهم زیادی در افزایش قیمت روز میلگرد در بازار داشته است. 

فروش میلگرد

فروش میلگرد یکی از خدمات ارائه شده توسط فروشگاه اینترنتی شهر آهن است. در شهر آهن انواع میلگردهای کاربردی در صنایع مختلف اعم از میلگردهای ساده، میلگردهای آجدار و میلگرد کلاف با کیفیت بالایی عرضه شده است. از کاربردهای انواع میلگرد می توان به بالابردن استحکام بتن در صنعت ساختمان، استفاده در آرماتور بندی، تولید پیچ و قطعات فلزی و دیگر صنایع اشاره نمود. شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به خرید میلگرد، سفارش خود را از طریق فروشگاه اینترنتی شهرآهن ثبت نمایید و پس از تکمیل فرایند خرید در کوتاه ترین زمان ممکن محصول را در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید. در فروشگاه اینترنتی شهرآهن فروش میلگرد با قیمت مناسب انجام می شود. شما عزیزان می توانید در این صفحه از شهر آهن لیست میلگردهای کارخانجات مختلف را مشاهده و پس از مطالعه ویژگی ها و قیمت هر کدام، محصول مناسب با کاربرد موردنظرتان را انتخاب و سپس اقدام به خرید نمایید.

 

سوالات متداول قیمت میلگرد

قیمت میلگرد در سایت شهرآهن به صورت لحظه ای به روز می شود؟
بله. جهت رفاه حال شما قیمت تمامی محصولات به ویژه قیمت میلگرد لحظه ای بروزرسانی می گردد. بعلاوه شما عزیزان جهت دریافت مشاوره در خرید میلگرد می توانید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل نموده و از مشاوره حرفه ای کارشناسان شهرآهن بهره مند گردید.
چگونه می توانم میلگرد مد نظر خود را انتخاب و خریداری کنم؟
روند خرید از شهرآهن به دو صورت حضوری و غیرحضوری امکان پذیر است. جهت خرید اینترنتی می توانید با مراجعه به سایت و انتخاب میلگرد از کارخانه مد نظر آن را به سبد خرید خود اضافه نمایید. سپس وارد مرحله پرداخت شده و پس از پر نمودن فرم دریافت میلگرد آن را در مقصد مشخص شده دریافت نمایید. در صورت داشتن هرگونه سوال در امر سفارش و خرید با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.
هزینه حمل و نقل میلگرد چگونه محاسبه می شود؟
هزینه حمل و نقل بسته به نوع ماشین، میزان سفارش بار و مقصد متفاوت است. به طور تخمینی می توان گفت حداقل هزینه ترابری 300 هزارتومان و بسته به شرایط مطرح شده قابل افزایش خواهد بود.
چه قدر زمان می برد تا کالای سفارش داده شده بدستم برسد؟
باتوجه به موجود کارخانه و میزان سفارش شما این امر متفاوت است. اما به طور میانگین پس از ثبت و تایید سفارش شما محصول خریداری شده 3 روز کاری تا دریافت در مقصد زمان می برد.