قیمت میلگرد

فیلترها
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
محصول قيمت
کلاف ساده 5.5 ذوب آهن اصفهان (1006) بروزرسانی: 1400/08/15

کارخانه

5.5

کیلوگرم

1006

14,200 تومان -
کلاف ساده 6.5 ذوب آهن اصفهان (1006) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

6.5

کیلوگرم

1006

تماس بگیرید
میلگرد حرارتی 6.5 ذوب آهن اصفهان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید
کلاف ساده 8 ذوب آهن اصفهان (1006) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

8

کیلوگرم

1006

تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/11/01

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

14,780 تومان 10
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

14

کیلوگرم

A3

13,530 تومان 125
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/10/29

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

13,810 تومان 50
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

13,395 تومان 80
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

13,440 تومان 80
میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

22

کیلوگرم

A3

13,440 تومان 80
میلگرد آجدار 25 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

25

کیلوگرم

A3

13,395 تومان 80
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

28

کیلوگرم

A3

13,485 تومان 170
میلگرد آجدار 32 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

32

کیلوگرم

A3

13,395 تومان 80
قیمت میلگرد کویر کاشان
محصول قيمت
کلاف ساده 5.5 فولاد کویر کاشان (A1)

کارخانه

5.5

کیلوگرم

A1

15,800 تومان -
کلاف ساده 6 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

6

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید
میلگرد حرارتی 6 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

6

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید
کلاف ساده 6.5 فولاد کویر کاشان (A1)

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A1

18,000 تومان -
میلگرد حرارتی 6.5 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A1

0 تومان -
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

8

کیلوگرم

A3

14,770 تومان -285
کلاف آجدار 8 فولاد کویر کاشان (A2) بروزرسانی: 1400/08/15

کارخانه

8

کیلوگرم

A2

16,900 تومان -
کلاف آجدار 8 فولاد کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/08/15

کارخانه

8

کیلوگرم

A3

17,100 تومان -
کلاف ساده 8 فولاد کویر کاشان (A1)

کارخانه

8

کیلوگرم

A1

18,400 تومان -
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

10

کیلوگرم

A3

14,400 تومان -290
کلاف آجدار 10 فولاد کویر کاشان (A2) بروزرسانی: 1400/08/15

کارخانه

10

کیلوگرم

A2

11,700 تومان -
کلاف آجدار 10 فولاد کویر کاشان (A3)

کارخانه

10

کیلوگرم

A3

17,100 تومان -
کلاف ساده 10 فولاد کویر کاشان (A1)

کارخانه

10

کیلوگرم

A1

18,400 تومان -
کلاف ساده 11 فولاد کویر کاشان (A1)

کارخانه

11

کیلوگرم

A1

18,400 تومان -
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

14,400 تومان -290
میلگرد ساده 12 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

12

کیلوگرم

A1

16,240 تومان -10
کلاف آجدار 12 فولاد کویر کاشان (A2)

کارخانه

12

کیلوگرم

A2

13,700 تومان -
کلاف آجدار 12 فولاد کویر کاشان (A3)

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

17,100 تومان -
کلاف ساده 12 فولاد کویر کاشان (A1)

کارخانه

12

کیلوگرم

A1

18,400 تومان -
کلاف ساده 12.5 فولاد کویر کاشان (A1)

کارخانه

12.5

کیلوگرم

A1

18,400 تومان -
کلاف ساده 13 فولاد کویر کاشان (A1)

کارخانه

13

کیلوگرم

A1

16,500 تومان -
میلگرد آجدار 14 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

14

کیلوگرم

A3

13,670 تومان -285
میلگرد ساده 14 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

14

کیلوگرم

A1

16,240 تومان -10
کلاف آجدار 14 فولاد کویر کاشان (A3)

کارخانه

14

کیلوگرم

A3

12,400 تومان -
کلاف ساده 14 فولاد کویر کاشان (A1)

کارخانه

14

کیلوگرم

A1

16,500 تومان -
میلگرد آجدار 16 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

13,670 تومان -285
میلگرد ساده 16 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

16

کیلوگرم

A1

16,240 تومان -10
کلاف آجدار 16 فولاد کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
کلاف ساده 16.5 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/08/30

کارخانه

16.5

کیلوگرم

A1

18,400 تومان -
میلگرد آجدار 18 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

13,580 تومان -375
میلگرد ساده 18 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

18

کیلوگرم

A1

16,240 تومان -10
میلگرد آجدار 20 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

13,580 تومان -375
میلگرد ساده 20 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

20

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید
میلگرد آجدار 22 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

22

کیلوگرم

A3

13,580 تومان -375
میلگرد ساده 22 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

22

کیلوگرم

A1

16,240 تومان -10
میلگرد آجدار 25 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

25

کیلوگرم

A3

13,580 تومان -375
میلگرد ساده 25 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

25

کیلوگرم

A1

16,240 تومان -10
میلگرد آجدار 28 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

28

کیلوگرم

A3

13,580 تومان -375
میلگرد ساده 28 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

28

کیلوگرم

A1

16,240 تومان -10
میلگرد ساده 30 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

30

کیلوگرم

A1

16,240 تومان -10
میلگرد آجدار 32 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

32

کیلوگرم

A3

13,580 تومان -375
میلگرد ساده 32 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

32

کیلوگرم

A1

16,240 تومان -10
میلگرد آجدار 36 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

36

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
میلگرد ساده 36 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

36

کیلوگرم

A1

16,240 تومان -10
میلگرد آجدار 40 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

40

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
میلگرد ساده 40 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

40

کیلوگرم

A1

16,240 تومان -10
قیمت میلگرد مجتمع فولاد خراسان
محصول قيمت
میلگرد آجدار 10 نیشابور (A3) بروزرسانی: 1400/11/02

کارخانه

10

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 60 از کل 834 نتیجه
قیمت میلگرد

میلگرد

میلگرد یکی از مصالح به کار رفته در سازه های ساختمانی است که جهت تقویت بتن و استحکام بخش فولادی ساختمان به کار می رود. میلگرد مقاومت بسیار بالایی در برابر نیروهای کششی و چرخشی دارد و از این رو می تواند مکملی برای بتن محسوب شود.


بتن اگرچه در برابر نیروهای فشار مقاوم است اما نمی تواند در برابر زلزله و نیروهای کششی دوام بیاورد از این رو از میلگرد استفاده می شود تا از خرد شدن و شکستن بتن جلوگیری کند. بلوک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای تقویت آنها درونشان حفره هایی تعبیه شده که با قرار دادن میلگرد درون این حفره کشش آن ها افزایش می یابد. میلگرد تولیدی غالبا از جنس فولاد است و نزدیک بودن ضریب انبساط دمایی بتن و فولاد منجر به جلوگیری از رخ دادن واکنش در بتن در شرایط جوی و دمایی گوناگون می شود.

 


قیمت میلگرد

نرخ میلگرد در ماه های اخیر تحت تأثیر نوسانات ارزی بخصوص دلار بوده و نسبت به سال گذشته با افزایش چند برابری همراه بوده است. البته این افزایش قیمت بر تمامی محصولات فولادی اثر یکسانی نداشته است و قیمت شمش در ماه اخیر روند نسبتا نزولی به خود گرفته است. نرخ میلگرد در بازار جهانی نیز با افزایش رو به بوده است و این امر نیز مزید بر نوسانات ارزی شده و نرخ میلگرد را با افزایش همراه ساخته است.


قیمت میلگرد امروز در بازار

قیمت میلگرد امروز را از کارشناسان شهرآهن بخواهید. امروزه با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت میلگرد نیز هستیم. صادرات میلگرد در بازه ی زمانی که با افزایش قیمت ارز مواجه هستیم توجیه اقتصادی پیدا میکند و از این رو قیمت میلگرد روز نیز افزایش می یابد. قیمت انواع میلگرد ساده، آجدار و ... به صورت لحظه ای است و در حال حاضر ثباتی در قیمت میلگرد وجود ندارد.

قیمت روز میلگرد در بازار در ماه اخیر با ثبات بازار و توقف روند نزولی دلار نسبتا آرام گرفته و امید است که با قیمت نزولی میلگرد در بازار رو به رو شویم. قیمت میلگرد اگرچه متأثر از قیمت بازار جهانی و نوسانات ارزی است اما افزایش قیمت مواد اولیه در بازار اعم از سنگ آهن، گندله و فولاد نیز سهم زیادی در افزایش قیمت روز میلگرد در بازار داشته است. 

فروش میلگرد

فروش میلگرد یکی از خدمات ارائه شده توسط فروشگاه اینترنتی شهر آهن است. در شهر آهن انواع میلگردهای کاربردی در صنایع مختلف اعم از میلگردهای ساده، میلگردهای آجدار و میلگرد کلاف با کیفیت بالایی عرضه شده است. از کاربردهای انواع میلگرد می توان به بالابردن استحکام بتن در صنعت ساختمان، استفاده در آرماتور بندی، تولید پیچ و قطعات فلزی و دیگر صنایع اشاره نمود. شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به خرید میلگرد، سفارش خود را از طریق فروشگاه اینترنتی شهرآهن ثبت نمایید و پس از تکمیل فرایند خرید در کوتاه ترین زمان ممکن محصول را در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید. در فروشگاه اینترنتی شهرآهن فروش میلگرد با قیمت مناسب انجام می شود. شما عزیزان می توانید در این صفحه از شهر آهن لیست میلگردهای کارخانجات مختلف را مشاهده و پس از مطالعه ویژگی ها و قیمت هر کدام، محصول مناسب با کاربرد موردنظرتان را انتخاب و سپس اقدام به خرید نمایید.

 

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل

سوالات متداول قیمت میلگرد

قیمت میلگرد در سایت شهرآهن به صورت لحظه ای به روز می شود؟
بله. جهت رفاه حال شما قیمت تمامی محصولات به ویژه قیمت میلگرد لحظه ای بروزرسانی می گردد. بعلاوه شما عزیزان جهت دریافت مشاوره در خرید میلگرد می توانید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل نموده و از مشاوره حرفه ای کارشناسان شهرآهن بهره مند گردید.
چگونه می توانم میلگرد مد نظر خود را انتخاب و خریداری کنم؟
روند خرید از شهرآهن به دو صورت حضوری و غیرحضوری امکان پذیر است. جهت خرید اینترنتی می توانید با مراجعه به سایت و انتخاب میلگرد از کارخانه مد نظر آن را به سبد خرید خود اضافه نمایید. سپس وارد مرحله پرداخت شده و پس از پر نمودن فرم دریافت میلگرد آن را در مقصد مشخص شده دریافت نمایید. در صورت داشتن هرگونه سوال در امر سفارش و خرید با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.
هزینه حمل و نقل میلگرد چگونه محاسبه می شود؟
هزینه حمل و نقل بسته به نوع ماشین، میزان سفارش بار و مقصد متفاوت است. به طور تخمینی می توان گفت حداقل هزینه ترابری 300 هزارتومان و بسته به شرایط مطرح شده قابل افزایش خواهد بود.
چه قدر زمان می برد تا کالای سفارش داده شده بدستم برسد؟
باتوجه به موجود کارخانه و میزان سفارش شما این امر متفاوت است. اما به طور میانگین پس از ثبت و تایید سفارش شما محصول خریداری شده 3 روز کاری تا دریافت در مقصد زمان می برد.