قیمت میلگرد

فیلترها
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
محصول قيمت
کلاف ساده 5.5 ذوب آهن اصفهان (1006) بروزرسانی: 1400/07/11

کارخانه

5.5

کیلوگرم

1006

14,200 تومان -
کلاف ساده 6.5 ذوب آهن اصفهان (1006) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

6.5

کیلوگرم

1006

تماس بگیرید
میلگرد حرارتی 6.5 ذوب آهن اصفهان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید
کلاف ساده 8 ذوب آهن اصفهان (1006) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

8

کیلوگرم

1006

تماس بگیرید
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

15,690 تومان 280
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

14

کیلوگرم

A3

14,910 تومان 415
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

15,000 تومان 140
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

14,540 تومان 135
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

14,540 تومان 90
میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

22

کیلوگرم

A3

14,310 تومان 90
میلگرد آجدار 25 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

25

کیلوگرم

A3

14,360 تومان 95
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/07/28

کارخانه

28

کیلوگرم

A3

14,360 تومان 140
میلگرد آجدار 32 ذوب آهن اصفهان (A3) بروزرسانی: 1400/07/28

کارخانه

32

کیلوگرم

A3

14,360 تومان 50
قیمت میلگرد کویر کاشان
محصول قيمت
کلاف ساده 5.5 فولاد کویر کاشان (A1)

کارخانه

5.5

کیلوگرم

A1

15,800 تومان -
کلاف ساده 6 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

6

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید
میلگرد حرارتی 6 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

6

کیلوگرم

A1

تماس بگیرید
کلاف ساده 6.5 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/05/12

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A1

18,000 تومان -
میلگرد حرارتی 6.5 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A1

0 تومان -
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

8

کیلوگرم

A3

15,870 تومان -
کلاف آجدار 8 فولاد کویر کاشان (A2) بروزرسانی: 1400/07/11

کارخانه

8

کیلوگرم

A2

16,900 تومان -
کلاف آجدار 8 فولاد کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/03/30

کارخانه

8

کیلوگرم

A3

17,100 تومان -
کلاف ساده 8 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/05/12

کارخانه

8

کیلوگرم

A1

18,400 تومان 800
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

10

کیلوگرم

A3

15,320 تومان -
کلاف آجدار 10 فولاد کویر کاشان (A2) بروزرسانی: 1400/03/30

کارخانه

10

کیلوگرم

A2

11,700 تومان -
کلاف آجدار 10 فولاد کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/03/30

کارخانه

10

کیلوگرم

A3

17,100 تومان -
کلاف ساده 10 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/05/12

کارخانه

10

کیلوگرم

A1

18,400 تومان 800
کلاف ساده 11 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/05/12

کارخانه

11

کیلوگرم

A1

18,400 تومان -
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

15,320 تومان -
میلگرد ساده 12 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

12

کیلوگرم

A1

17,615 تومان -
کلاف آجدار 12 فولاد کویر کاشان (A2)

کارخانه

12

کیلوگرم

A2

13,700 تومان -
کلاف آجدار 12 فولاد کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/03/30

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

17,100 تومان -
کلاف ساده 12 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/05/12

کارخانه

12

کیلوگرم

A1

18,400 تومان -
کلاف ساده 12.5 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/05/12

کارخانه

12.5

کیلوگرم

A1

18,400 تومان -
کلاف ساده 13 فولاد کویر کاشان (A1)

کارخانه

13

کیلوگرم

A1

16,500 تومان -
میلگرد آجدار 14 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

14

کیلوگرم

A3

15,140 تومان -
میلگرد ساده 14 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

14

کیلوگرم

A1

17,615 تومان -
کلاف آجدار 14 فولاد کویر کاشان (A3)

کارخانه

14

کیلوگرم

A3

12,400 تومان -
کلاف ساده 14 فولاد کویر کاشان (A1)

کارخانه

14

کیلوگرم

A1

16,500 تومان -
میلگرد آجدار 16 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

15,140 تومان -
میلگرد ساده 16 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

16

کیلوگرم

A1

17,615 تومان -
کلاف آجدار 16 فولاد کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
کلاف ساده 16.5 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/05/12

کارخانه

16.5

کیلوگرم

A1

18,400 تومان -
میلگرد آجدار 18 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

15,045 تومان -
میلگرد ساده 18 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

18

کیلوگرم

A1

17,615 تومان -
میلگرد آجدار 20 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

15,045 تومان -
میلگرد ساده 20 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

20

کیلوگرم

A1

17,615 تومان -
میلگرد آجدار 22 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

22

کیلوگرم

A3

15,045 تومان -
میلگرد ساده 22 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

22

کیلوگرم

A1

17,615 تومان -
میلگرد آجدار 25 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

25

کیلوگرم

A3

15,045 تومان -
میلگرد ساده 25 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

25

کیلوگرم

A1

17,615 تومان -
میلگرد آجدار 28 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

28

کیلوگرم

A3

15,045 تومان -
میلگرد ساده 28 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

28

کیلوگرم

A1

17,615 تومان -
میلگرد ساده 30 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

30

کیلوگرم

A1

17,615 تومان -
میلگرد آجدار 32 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

32

کیلوگرم

A3

15,045 تومان -
میلگرد ساده 32 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

32

کیلوگرم

A1

17,615 تومان -
میلگرد آجدار 36 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

36

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
میلگرد ساده 36 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

36

کیلوگرم

A1

17,615 تومان -
میلگرد آجدار 40 کویر کاشان (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

40

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
میلگرد ساده 40 فولاد کویر کاشان (A1) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

40

کیلوگرم

A1

17,615 تومان -
قیمت میلگرد مجتمع فولاد خراسان
محصول قيمت
میلگرد آجدار 10 نیشابور (A3) بروزرسانی: 1400/07/29

کارخانه

10

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 60 از کل 836 نتیجه
milgerd

میلگرد

میلگرد یکی از مصالح به کار رفته در سازه های ساختمانی است که جهت تقویت بتن و استحکام بخش فولادی ساختمان به کار می رود. میلگرد مقاومت بسیار بالایی در برابر نیروهای کششی و چرخشی دارد و از این رو می تواند مکملی برای بتن محسوب شود.


بتن اگرچه در برابر نیروهای فشار مقاوم است اما نمی تواند در برابر زلزله و نیروهای کششی دوام بیاورد از این رو از میلگرد استفاده می شود تا از خرد شدن و شکستن بتن جلوگیری کند. بلوک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای تقویت آنها درونشان حفره هایی تعبیه شده که با قرار دادن میلگرد درون این حفره کشش آن ها افزایش می یابد. میلگرد تولیدی غالبا از جنس فولاد است و نزدیک بودن ضریب انبساط دمایی بتن و فولاد منجر به جلوگیری از رخ دادن واکنش در بتن در شرایط جوی و دمایی گوناگون می شود.


قیمت میلگرد

نرخ میلگرد در ماه های اخیر تحت تأثیر نوسانات ارزی بخصوص دلار بوده و نسبت به سال گذشته با افزایش چند برابری همراه بوده است. البته این افزایش قیمت بر تمامی محصولات فولادی اثر یکسانی نداشته است و قیمت شمش در ماه اخیر روند نسبتا نزولی به خود گرفته است. نرخ میلگرد در بازار جهانی نیز با افزایش رو به بوده است و این امر نیز مزید بر نوسانات ارزی شده و نرخ میلگرد را با افزایش همراه ساخته است.


قیمت میلگرد امروز در بازار

قیمت میلگرد امروز را از کارشناسان شهرآهن بخواهید. امروزه با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت میلگرد نیز هستیم. صادرات میلگرد در بازه ی زمانی که با افزایش قیمت ارز مواجه هستیم توجیه اقتصادی پیدا میکند و از این رو قیمت میلگرد روز نیز افزایش می یابد. قیمت انواع میلگرد ساده، آجدار و ... به صورت لحظه ای است و در حال حاضر ثباتی در قیمت میلگرد وجود ندارد.

قیمت روز میلگرد در بازار در ماه اخیر با ثبات بازار و توقف روند نزولی دلار نسبتا آرام گرفته و امید است که با قیمت نزولی میلگرد در بازار رو به رو شویم. قیمت میلگرد اگرچه متأثر از قیمت بازار جهانی و نوسانات ارزی است اما افزایش قیمت مواد اولیه در بازار اعم از سنگ آهن، گندله و فولاد نیز سهم زیادی در افزایش قیمت روز میلگرد در بازار داشته است. 


انواع میلگرد

انواع میلگردها در بازار میلگرد ساده، میلگرد آجدار و میلگرد کلاف آجدار (میلگرد آجدار پیچیده) و ... هستند.

میلگرد فولاد کربن

این نوع میلگرد یکی از رایج ترین انواع میلگرد است و گاها به این نوع میلگرد نوار سیاه نیز گفته می شود. این نوع میلگرد نسبت به انواع دیگر در محیط های بیشتری مورد استفاده قرار می گیرد اما در برابر زنگ زدگی از استحکام بسیار کمتری نسبت به دیگر میلگردها  برخوردار است. غالبا این نوع میلگرد در مناطقی که میزان رطوبت زیادی دارند و یا برای ساخت سازه هایی که در آب قرار دارند نامناسب خواهد بود و بهتر است از انواع دیگر میلگرد برای نیاز خود استفاده کنید. اما با این حال تعداد زیادی از افراد این نوع میلگرد را به عنوان بهترین نوع میلگرد در بازار برای ساخت و ساز در دیگر مناطق مطرح می کنند.

ورق تقویت کننده بار

این نوع میلگرد عموما برای ساخت پله , کف و سقف مورد استفاده قرار می گیرد.

میلگرد اپوکسی

این نوع میلگرد همان نوع میلگرد سیاه بوده است که اپوکسی به عنوان یک لایه بر روی آن قرار گرفته است. این نوع میلگرد در برابر آب شور و زنگ زدگی بسیار مقاوم است.

میلگرد اروپایی

این نوع میلگرد که از جنس منگنز ساخته شده است کمترین مقاوت را دارد. در منطقی که احتمال وقوع زلزله و حوادث طبیعی بسیار کم است از این نوع میلگرد در این نواحی استفاده می شود. اگر در این مناطق قرار دارید این نوع میلگرد از نظر هزینه می تواند برای شما به صرفه باشد.

میلگرد فولادی ضد زنگ

این نوع میلگرد در برابر خوردگی بسیار مقاوم است بنابراین برای مناطقی که خوردگی و یا هزینه تعمیرات به شدت زیاد است از این نوع میلگرد استفاده کرد. مقدار هزینه این نوع میلگرد نسبت به میلگرد اپوکسی تقریبا 8 برابر است.

میلگرد گالوانیزه

این نوع میلگرد نسبت به میلگردهای کربنی یا همان میلگردهای سیاه 40 برابر در برابر خوردگی مقاوم تر است. بنابراین برای مناطقی که به شدت در برابر خوردگی و رطوبت قرار دارند ایده آل است.

میلگرد فایبر گلاس

این نوع میلگرد نیز تحت هر شرایطی خورده نمی شود. و از نظر هزینه ای نیز گران می باشد.


انواع میلگرد بر اساس کارخانه ی سازنده

میلگرد کاوه تیکمه داش

میلگد تیکمه داش متعلق به کارخانه ی فولاد کاوه تیکمه داش است که این کارخانه در آذربایجان شرقی شهر بستان آباد تاسیس شده است. از محصولات تولیدی این کارخانه میتوان به انواع میلگرد ساده، میلگرد آجدار، شمش و سایر مواد اولیه برای ساخت مقاطع اشاره کرد.

میلگرد ظفر بناب

کارخانه ی فولاد ظفر بناب در شهرک صنعتی بناب واقع شده است و یکی از بزرگترین کارخانه های تولید مقاطع فولادی در غرب کشور است. این کارخانه در سال 1386 با ظرفیت تولید 200 هزار تن مقطع فولادی تاسیس شد. این مجموعه ظرفیت تولید سالانه 400 هزار تن میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی را با رعایت استاندارد های جهانی و ملی دارد.

میلگرد ذوب آهن اصفهان

یکی از شناخته شده ترین و اصلی ترین کارخانه های تولید کننده محصولات فولادی در کشور کارخانه ی ذوب آهن اصفهان است. یکی از معروف ترین محصولات تولیدی این کارخانه میلگرد است که با نام میلگرد ذوب آهن اصفهان در بازار به فروش میرسد و در بین مصرف کنندگان مقاطع فولادی طرفداران زیادی دارد.

میلگرد شاهین بناب

کارخانه ی شاهین بناب از تولید کنندگان مقاطع فولادی در شمال غرب کشور است. کلیه ی محصولات تولیدی این کارخانه طبق استاندارد های معتبر تولید می شود . این کارخانه محصولات میلگرد آجدار تولید میکند و به سبب کیفیت بین افراد فعال در حوزه ی اهن آلات از محبوبیت بالایی برخوردار است.


مشخصات میلگرد

میلگردها غالباً از طریق روش های نورد گرم از انواع مختلف فولاد تولید می گردد. گاهی از ضایعات فولاد نیز برای تولید میلگردها استفاده می شود که تاثیر مستقیم در کیفیت و استانداردهای آن دارد. ولی به طور عام میلگردها از فولاد و شمش خام و تازه ساخته می شوند. کلیه میلگردها و محصولات فولادی باید دارای مشخصات و اطلاعات آنالیز کیفیت باشند تا از طریق آنها بتوان مواد و مشخصات بکاررفته در میلگردها را تشخیص داد. انجمن آزمایش و مواد آمریکا، استانداردی برای اطلاعات میلگردها و دیگر محصوصلات فولادی تعیین نموده است که هر میلگرد باید حاوی این اطلاعات باشد:

شماره‌ی شناسایی اندازه‌ی میله

نوع فولاد مورد استفاده. به عنوان مثال حرف N نشان دهنده تولید میلگرد از فولاد خام و نو می باشد و حرف W به معنای این است که میلگرد از فولاد ریخته‌گری‌شده ساخته شده است.
شناسه‌ی درجه‌ی میلگرد، همان میزان استحکام تسلیم میلگرد می باشد که در سیستم اندازه‌گیری انگلیسی می‌تواند 60 یا 75 باشد و در سیستم اندازه‌گیری متریک می‌تواند 420 یا 520 باشد. وزن میلگرد در لیست محصولات به صورت کیلویی می باشد. برای مشاهده نمودار قیمت میلگرد، قیمت روز میلگرد یا بهترین نوع میلگرد در بازار به فروشگاه اینترنتی شهرآهن مراجعه نمایید.


سوالات متداول

قیمت میلگرد در سایت شهرآهن به صورت لحظه ای به روز می شود؟

بله. جهت رفاه حال شما قیمت تمامی محصولات به ویژه قیمت میلگرد لحظه ای بروزرسانی می گردد. بعلاوه شما عزیزان جهت دریافت مشاوره در خرید میلگرد می توانید با شماره 02166130150 تماس حاصل نموده و از مشاوره حرفه ای کارشناسان شهرآهن بهره مند گردید.

چگونه می توانم میلگرد مد نظر خود را انتخاب و خریداری کنم؟

روند خرید از شهرآهن به دو صورت حضوری و غیرحضوری امکان پذیر است. جهت خرید اینترنتی می توانید با مراجعه به سایت و انتخاب میلگرد از کارخانه مد نظر آن را به سبد خرید خود اضافه نمایید. سپس وارد مرحله پرداخت شده و پس از پر نمودن فرم دریافت میلگرد آن را در مقصد مشخص شده دریافت نمایید. در صورت داشتن هرگونه سوال درامر سفارش و خرید با شماره 02166130150 تماس بگیرید.

هزینه حمل و نقل میلگرد چگونه محاسبه می شود؟

هزینه حمل و نقل بسته به نوع ماشین، میزان سفارش بار و مقصد متفاوت است. به طور تخمینی می توان گفت حداقل هزینه ترابری 300 هزارتومان و بسته به شرایط مطرح شده قابل افزایش خواهد بود.

چه قدر زمان می برد تا کالای سفارش داده شده بدستم برسد؟

باتوجه به موجود کارخانه و میزان سفارش شما این امر متفاوت است. اما به طور میانگین پس از ثبت و تایید سفارش شما محصول خریداری شده 3 روز کاری تا دریافت در مقصد زمان می برد.

قیمت میلگرد در سایت شهرآهن به صورت لحظه ای به روز می شود؟
بله. جهت رفاه حال شما قیمت تمامی محصولات به ویژه قیمت میلگرد لحظه ای بروزرسانی می گردد. بعلاوه شما عزیزان جهت دریافت مشاوره در خرید میلگرد می توانید با شماره 02166130150 تماس حاصل نموده و از مشاوره حرفه ای کارشناسان شهرآهن بهره مند گردید.
چگونه می توانم میلگرد مد نظر خود را انتخاب و خریداری کنم؟
روند خرید از شهرآهن به دو صورت حضوری و غیرحضوری امکان پذیر است. جهت خرید اینترنتی می توانید با مراجعه به سایت و انتخاب میلگرد از کارخانه مد نظر آن را به سبد خرید خود اضافه نمایید. سپس وارد مرحله پرداخت شده و پس از پر نمودن فرم دریافت میلگرد آن را در مقصد مشخص شده دریافت نمایید. در صورت داشتن هرگونه سوال درامر سفارش و خرید با شماره 02166130150 تماس بگیرید.
هزینه حمل و نقل میلگرد چگونه محاسبه می شود؟
هزینه حمل و نقل بسته به نوع ماشین، میزان سفارش بار و مقصد متفاوت است. به طور تخمینی می توان گفت حداقل هزینه ترابری 300 هزارتومان و بسته به شرایط مطرح شده قابل افزایش خواهد بود.
چه قدر زمان می برد تا کالای سفارش داده شده بدستم برسد؟
باتوجه به موجود کارخانه و میزان سفارش شما این امر متفاوت است. اما به طور میانگین پس از ثبت و تایید سفارش شما محصول خریداری شده 3 روز کاری تا دریافت در مقصد زمان می برد.
0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق