02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

بنگاه تهران

bongah-tehran
نمایش بیشتر
ورق آلیاژی بنگاه تهران
محصول قیمت
ورق استنلس استیل 430 شیت 1500×3000 ضخامت 3 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1500×3000 ضخامت 2 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1500×3000 ضخامت 12 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1500×3000 ضخامت 10 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1250×2500 ضخامت 2 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1250×2500 ضخامت 0.7 32,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1220×2440 ضخامت 1.25 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1220×2440 ضخامت 0.7 32,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1220×2440 ضخامت 0.6 32,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1500 ضخامت 3 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1500 ضخامت 2.5 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1000 ضخامت 2 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1000 ضخامت 0.4 33,000 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 8 59,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 6 57,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 5 57,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 12 62,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 10 62,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1250×2500 ضخامت 1.5 57,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1000×2000 ضخامت 5 57,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1000×2000 ضخامت 3 57,500 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1500 ضخامت 6 57,000 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1500 ضخامت 5 57,000 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1500 ضخامت 1 57,500 تومان
قیمت ورق استیل بنگاه تهران
محصول قیمت
ورق استنلس استیل 430 شیت 1500×3000 ضخامت 3 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1500×3000 ضخامت 2 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1500×3000 ضخامت 12 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1500×3000 ضخامت 10 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1250×2500 ضخامت 2 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1250×2500 ضخامت 0.7 32,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1220×2440 ضخامت 1.25 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1220×2440 ضخامت 0.7 32,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 شیت 1220×2440 ضخامت 0.6 32,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1500 ضخامت 3 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1500 ضخامت 2.5 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1000 ضخامت 2 29,000 تومان
ورق استنلس استیل 430 رول 1000 ضخامت 0.4 33,000 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 8 59,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 6 57,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 5 57,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 12 62,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 10 62,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1250×2500 ضخامت 1.5 57,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1000×2000 ضخامت 5 57,500 تومان
ورق استنلس استیل 321 شیت 1000×2000 ضخامت 3 57,500 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1500 ضخامت 6 57,000 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1500 ضخامت 5 57,000 تومان
ورق استنلس استیل 316 رول 1500 ضخامت 1 57,500 تومان
ورق استیل نگیر 316 بنگاه تهران
ورق استیل نسوز 321 بنگاه تهران
ورق استیل بگیر 430 بنگاه تهران
نتایج 145 تا 168 از کل 480 نتیجه