فولاد سمانته

فیلترها
فولاد چین
محصول قيمت

فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 520 الی 600

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.5920

193,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 420 الی 500

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.5920

193,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 320 الی 400

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.5920

193,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 260 الی 300

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.5920

193,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 210 الی 250

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.5920

193,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 160 الی 200

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.5920

193,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 110 الی 150

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.5920

193,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 60 الی 100

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.5920

183,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.5920 چین قطر 40 الی 50

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.5920

183,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 چین قطر 470

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 چین قطر 320

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 چین قطر 230

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد آلیاژی یزد
محصول قيمت

فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 510

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 160 الی 200

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 110 الی 150

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 55 الی 100

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

77,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 یزد قطر 20 الی 50

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

77,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد آلیاژی اصفهان
محصول قيمت

فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 810 الی 850

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 770

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 490 الی 500

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 350

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 260 الی 280

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد آلیاژی اسفراین
محصول قيمت

فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 800

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 600 الی 650

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت