زانویی

فیلترها
شرکت بنکن
محصول قيمت

زانو فولادی مانیسمان 12 اینچ 45 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

تماس بگیرید

زانو فولادی مانیسمان 10 اینچ 45 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

3,204,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 8 اینچ 45 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

1,854,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 12 اینچ 90 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

تماس بگیرید

زانو فولادی مانیسمان 10 اینچ 90 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

5,504,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 8 اینچ 90 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

2,804,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 6 اینچ 45 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

955,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 5 اینچ 45 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

685,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 4 اینچ 45 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

395,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 3 اینچ 45 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

215,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 1.2-2 اینچ 45 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

164,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 2 اینچ 45 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

67,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 1.2-1 اینچ 45 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

45,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 1.4-1 اینچ 45 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

31,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 1 اینچ 45 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

23,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 3.4 اینچ 45 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

20,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 1.2 اینچ 45 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

16,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 6 اینچ 90 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

1,454,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 5 اینچ 90 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

1,054,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 4 اینچ 90 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

604,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 3 اینچ 90 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

184,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 1.2-2 اینچ 90 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

234,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

زانو فولادی مانیسمان 2 اینچ 90 درجه بنکن

بروزرسانی: یکشنبه, 05 خرداد 1403

کارخانه

عدد

114,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت