سه راهی

فیلترها
سه راهی
محصول قيمت
سه راه فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 2×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/10

کارخانه

2.1/2x2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/2×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 3×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 2.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2.1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.1/4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 2.1/2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x2.1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1.1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/4×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1.1/4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 3.4×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x3.4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/4×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x1.1/4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x1

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 3.4×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x3.4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.2×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x1.2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 4 اینچ توپی برزیل بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

1/2

عدد

900,000 تومان -1,000
سه راه فولادی دنده ای 3×4 اینچ توپی برزیل بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3

عدد

900,000 تومان -1,000
سه راه فولادی دنده ای 2.1/2×4 اینچ توپی برزیل بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2.1/2

عدد

900,000 تومان -1,000
سه راه فولادی دنده ای 2×4 اینچ توپی برزیل بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2

عدد

900,000 تومان -1,000
سه راه فولادی دنده ای 1.1/2×4 اینچ توپی برزیل بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.1/2

عدد

900,000 تومان -1,000
سه راهی فولادی
محصول قيمت
سه راه فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/2×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 3×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 2.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2.1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.1/4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 2.1/2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x2.1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1.1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/4×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1.1/4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 3.4×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x3.4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/4×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x1.1/4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x1

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 3.4×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x3.4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.2×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x1.2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 4 اینچ توپی برزیل بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

1/2

عدد

900,000 تومان -1,000
سه راه فولادی دنده ای 3×4 اینچ توپی برزیل بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3

عدد

900,000 تومان -1,000
سه راه فولادی دنده ای 2.1/2×4 اینچ توپی برزیل بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2.1/2

عدد

900,000 تومان -1,000
سه راه فولادی دنده ای 2×4 اینچ توپی برزیل بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2

عدد

900,000 تومان -1,000
سه راه فولادی دنده ای 1.1/2×4 اینچ توپی برزیل بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.1/2

عدد

900,000 تومان -1,000
سه راه فولادی دنده ای
محصول قيمت
سه راه فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 2×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/10

کارخانه

2.1/2x2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/2×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 3×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 2.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2.1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.1/4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 2.1/2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x2.1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1.1/2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/4×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1.1/4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 3.4×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x3.4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.1/4×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x1.1/4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x1

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 3.4×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x3.4

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 1.2×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x1.2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2

عدد

تماس بگیرید
سه راه فولادی دنده ای 4 اینچ توپی برزیل بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

1/2

عدد

900,000 تومان -1,000
سه راه فولادی دنده ای 3×4 اینچ توپی برزیل بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3

عدد

900,000 تومان -1,000
سه راه فولادی دنده ای 2.1/2×4 اینچ توپی برزیل بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2.1/2

عدد

900,000 تومان -1,000
سه راه فولادی دنده ای 2×4 اینچ توپی برزیل بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2

عدد

900,000 تومان -1,000
سه راه فولادی دنده ای 1.1/2×4 اینچ توپی برزیل بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.1/2

عدد

900,000 تومان -1,000
نتایج 1 تا 24 از کل 798 نتیجه
shahrahan-fiting-weldtee

از سه‌راهی برای انشعاب گیری استفاده می شود بطوریکه انشعاب گرفته شده می تواند هم سایز لوله اصلی یا کوچکتر از آن باشد. در انشعاباتی که هم سایز لوله اند از سراه برابر و در انشعاباتی که سایز انشعاب کوچتر از لوله است از سه راه تبدیلی استفاده می شود. انشعاب گیری هم می تواند با استفاده از سه راهی انجام شود و هم می تواند با استفده از روش اتصال لوله به لوله “Pipe To Pipe” یا اولت ها “Olet” انجام شود. اتصال سه راه ها بصورت سه راه جوشی یا بات ولد، سه راه دنده ای یا سه راه رزوه ای و یا سه راه ساکتی انجام می شود. سه راه رزوه ای و ساکتی در سایز های کوچک تر از NPS 4 موجد هستند.

مشخصات و کاربرد سه راهی

نوع سیال در خط لوله مهمترین عامل در انتخاب جنس اتصالات است. جنس سراهی ها می تواند از فولاد، فولاد ضد زنگ، پلی اتیلن و... باشد. سه‌راه های فولادی کاربرد بیشتری دارند و از موارد استفاده آن ها می توان به لوله کشی گاز ساختمان و لوله کشی های صنعتی اشاره کرد. 

استاندارد ابعادی سه راهی ها بات ولد یا جوشی تحت ASME در بخش B16.9 اورده شده است و سه راه ساکتی و رزوه ای در استاندارد ASME B16.11 تولید میشود.

انواع سه راهی

همان طور که قبلا اشاره شد از سه راهی برای انشـعاب گیری از خـطوط اصـلی استفـاده می شـود. این انشعاب زاویه ۹۰ درجه و یا بصورت ۴۵ درجه میتواند انجام گیرد. همچنین برخی مواقع قطر انشعاب گرفته شده برابر قطر خط اصلی است و یا با قطری کمتر از قطر خط اصلی صورت میگیرد. شایان ذکر است اگر انشعاب گرفته شده ۹۰ درجه باشد آن را Equal Tee یا سه راهی برابر می نامند. و اگر قطـر انشـعاب گرفـته شده کمتر از قـطر خط اصـلی باشـد. آن را سه راهی كاهنده یا Reducing Tee یا سه راهی Tee می نامند.

قیمت سه راهی

جنس سه‌راهی ها در قیمت سه‌راه تاثیر زیادی دارد بطوریکه سه‌راهی با جنس فولاد ضد زنگ یا استیل قیمتی بالاتر از قیمت سه‌راه فولادی دارد. سه‌راه فولادی بصورت جوشی و رزوه ای در یک خط لوله بکار می رود. همچنین برای خطوط فشار بالا از سه راه ساکت ولد که جز اتصالات فشار قوی است استفاده می شود.