سه راهی

فیلترها
شرکت بنکن
محصول قيمت

سه راه فولادی مانیسمان 6×10 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: شنبه, 02 ارديبهشت 1403

کارخانه

10x6

عدد

6,003,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 8×12 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: پنجشنبه, 01 خرداد 1403

کارخانه

12x8

عدد

تماس بگیرید

سه راه فولادی مانیسمان 6×12 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: چهارشنبه, 09 خرداد 1403

کارخانه

12x6

عدد

تماس بگیرید

سه راه فولادی مانیسمان 5×12 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: چهارشنبه, 09 خرداد 1403

کارخانه

12x5

عدد

تماس بگیرید

سه راه فولادی مانیسمان 4×12 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: چهارشنبه, 09 خرداد 1403

کارخانه

12x4

عدد

تماس بگیرید

سه راه فولادی مانیسمان 8×10 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: شنبه, 02 ارديبهشت 1403

کارخانه

10x8

عدد

6,003,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 5×10 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: شنبه, 02 ارديبهشت 1403

کارخانه

10x5

عدد

6,003,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 4×10 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: شنبه, 02 ارديبهشت 1403

کارخانه

10x4

عدد

6,003,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 3×10 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: شنبه, 02 ارديبهشت 1403

کارخانه

10x3

عدد

6,003,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 8 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: شنبه, 02 ارديبهشت 1403

کارخانه

8

عدد

6,003,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 6×8 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: شنبه, 02 ارديبهشت 1403

کارخانه

8x6

عدد

3,904,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 4×8 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: شنبه, 02 ارديبهشت 1403

کارخانه

8x4

عدد

3,904,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 3×8 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: چهارشنبه, 09 خرداد 1403

کارخانه

8x3

عدد

3,904,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 6 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: چهارشنبه, 09 خرداد 1403

کارخانه

6

عدد

2,204,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 5×6 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: چهارشنبه, 09 خرداد 1403

کارخانه

6x5

عدد

1,904,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 4×6 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: چهارشنبه, 09 خرداد 1403

کارخانه

6x4

عدد

1,904,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 3×6 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: چهارشنبه, 09 خرداد 1403

کارخانه

6x3

عدد

1,904,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 3×5 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: چهارشنبه, 09 خرداد 1403

کارخانه

5x3

عدد

834,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 5 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: چهارشنبه, 09 خرداد 1403

کارخانه

5

عدد

834,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 4×5 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: چهارشنبه, 09 خرداد 1403

کارخانه

5x4

عدد

1,304,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

قیمت سه راه فولادی مانیسمان 1×5 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: چهارشنبه, 09 خرداد 1403

کارخانه

5x1

عدد

1,304,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 3×4 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: جمعه, 31 ارديبهشت 1403

کارخانه

4x3

عدد

834,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه فولادی مانیسمان 3.4×4 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: جمعه, 31 ارديبهشت 1403

کارخانه

4x3.4