قیمت ورق

فیلترها
قیمت ورق
محصول قيمت
ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماس بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماس بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.7

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.7

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.4

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.4

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.4

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.4

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.7

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.7

28,600 تومان -
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.9

تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 عرض 1150 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

1.5

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.7 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.7 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.7 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.7 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.6 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.6 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی
محصول قيمت
ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماس بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماس بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.7

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.7

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.4

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.4

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.4

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.4

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.7

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.7

28,600 تومان -
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.9

تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 عرض 1150 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

1.5

تماس بگیرید
ورق روغنی st13
محصول قيمت
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.4

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.4

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.7

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.7

28,600 تومان -
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

0.9

تماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 عرض 1150 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST13

1.5

تماس بگیرید
ورق روغنی st14
محصول قيمت
ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماس بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماس بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.5

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.6 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.6

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.7

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.7 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.7

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاق بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.4

تماس بگیرید
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 قزاق بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.4

تماس بگیرید
ورق شیروانی
محصول قيمت
ورق طرح سفال رنگی 0.7 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.7 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.7 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.7 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.6 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.6 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

تماس بگیرید
ورق طرح سفال
محصول قيمت
ورق طرح سفال رنگی 0.7 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.7 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.7 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.7 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.6 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.6 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 24 از کل 1072 نتیجه
قیمت ورق

قیمت ورق آهن

قیمت ورق به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله این عوامل ضخامت، نوع و ابعاد آن می باشد. ورق ها از لحاظ نوع ورق عرشه فولادی ، فولادی ضدزنگ ، ورق آلیاژی و ... می باشد. از لحاظ سطح شامل سطوح آجدار، صاف ، خش دار و ... هستند.قیمت ورق در گذشته با توجه به ثبات بازاری که وجود داشت و کاهش تقاضا برای ساخت و ساز ، ثابت بود.


اما امروز و با توجه به نوسانات شدید ارزی و همچنین افزایش تقاضا برای مصارف صنعتی، شاهد افزایش قیمت ورق هستیم. عامل مهم دیگری که قیمت روز ورق را تحت الشعاع قرار می دهد، بازار جهانی است. با توجه به روند تحریم ها، واردات ورق ممنوع شده و ورق های وارداتی در بازار کمیاب شده اند و ورق های موجود نیز با قیمت های بالایی به فروش می رسند. از طرفی هزینه بالای حمل برای ورق های وارداتی در قیمت روز ورق تأثیر بسزایی گذاشته است. با این وجود مجموعه تخصصی شهرآهن با برخورداری از متخصصین کارآمد در زمینه فروش و عرضه آهن آلات ساختمانی و صنعتی تلاش کرده اند تا با قیمت مناسب و به دور از واسطه با حداقل قیمت ورق را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

لیست قیمت انواع ورق

قیمت ها را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید. برای آگاهی بیشتر از لیست قیمت ورق به صفحات مربوط به قیمت ورق گالوانیزه، قیمت ورق سیاه، قیمت ورق روغنی، قیمت ورق شیروانی مراجعه فرمائید. به دلیل نوسانات قیمت ورق قبل از اقدام به خرید با شماره های درج شده در سایت مراجعه فرمائید. قیمت ورق آهن را می توانید به صورت لحظه ای در سایت شهرآهن مشاهده فرمایید. قیمت ورق آهن نیز همانند سایر محصولات فولادی متأثر از نوسانات ارزی بوده و بعلاوه سودجویان واسطه گران نیز در روند افزایش قیمت ورق آهن تأثیر بسزایی دارند. از این رو شهرآهن تلاش کرده است تا با حذف واسطه ها تمامی محصولات ورق آهنی را به قیمت درب کارخانه ارائه نمایید.

 

قیمت ورق در شهر آهن به روز است؟
بله قیمت ورق روزانه به صورت لحظه ای بروز رسانی می شود.
چگونه می توانم ورق را سفارش دهم؟
شما میتوانید انواع ورق را در سایت مشاهده و پس از انتخاب 02166130150تماس بگیرید.
زمان تحویل کالاها چقدر است؟
به محض قطعی کردن سفارش کالا ارسال می گردد.
وزن ورق چقدر است؟
وزن ورق بر اساس شاخه و قطر محصولی که انتخاب می نمایید متفاوت است.