سقف شیروانی سوله

بنگاه تهران
محصول قيمت

فوم سقفی ورقه ای ضخامت 4

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

1

متر مربع

11,600 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فوم سقفی ورقه ای ضخامت 4

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

1

متر مربع

11,600 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو فیتیله ای ضخامت 0.5

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

6

متر

0.4

71,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو فیتیله ای ضخامت 0.4

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

6

متر

0.4

68,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو جعبه ای ضخامت 1.5

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

متر

1.5

66,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو جعبه ای درخواستی مشتری

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

متر

2.1

تماس بگیرید

آبرو جعبه ای ضخامت 1.25

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

متر

1.25

64,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو جعبه ای ضخامت 1

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

6

متر

1

67,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو جعبه ای ضخامت 0.9

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

6

متر

0.9

64,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو جعبه ای ضخامت 0.8

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

6

متر

0.8

68,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو جعبه ای ضخامت 0.7

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

6

متر

0.7

69,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو جعبه ای ضخامت 0.6

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

6

متر

0.6

78,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو جعبه ای ضخامت 0.5

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

6

متر

0.5

70,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو لندنی ضخامت 0.8

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

6

متر

0.8

64,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو لندنی ضخامت 0.7

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

6

متر

0.7

64,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو لندنی ضخامت 0.6

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

6

متر

0.6

64,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو لندنی ضخامت 0.5

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

6

متر

0.5

65,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو لندنی ضخامت 1

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

6

متر

1

64,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

آبرو لندنی ضخامت 0.9

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

6

متر

0.9

64,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فوم سقفی تیرچه کرومیت دانسیته 12 ضخامت 20

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

1

عدد

206,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فوم سقفی تیرچه کرومیت دانسیته 10 ضخامت 20

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

1

عدد

138,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فوم سقفی تیرچه کرومیت دانسیته 9 ضخامت 20

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

1

عدد

121,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فوم سقفی تیرچه کرومیت دانسیته 8.5 ضخامت 20

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

1

عدد

112,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فوم سقفی تیرچه کرومیت دانسیته 7.5 ضخامت 20

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

1

عدد

104,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت