قیمت لوله

فیلترها
قیمت لوله
محصول قيمت
لوله مبلی 28 میل ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

28

کیلوگرم

درزدار

1

تماس بگیرید
لوله مبلی 25 میل ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

25

کیلوگرم

درزدار

1

تماس بگیرید
لوله مبلی 20 میل ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

20

کیلوگرم

درزدار

1

تماس بگیرید
لوله مبلی 18 میل ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

18

کیلوگرم

درزدار

1

تماس بگیرید
لوله مبلی 16 میل ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

16

کیلوگرم

درزدار

1

تماس بگیرید
لوله مبلی 13 میل ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

13

کیلوگرم

درزدار

1

تماس بگیرید
لوله مبلی 32 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

20

کیلوگرم

درزدار

0.7

تماس بگیرید
لوله مبلی 20 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

20

کیلوگرم

درزدار

0.7

تماس بگیرید
لوله مبلی 18 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

18

کیلوگرم

درزدار

0.7

تماس بگیرید
لوله مبلی 16 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

16

کیلوگرم

درزدار

0.7

تماس بگیرید
لوله مبلی 13 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

13

کیلوگرم

درزدار

0.7

تماس بگیرید
لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 4 صدرا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

4

31,800 تومان 9,200
لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 3 صدرا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

3

31,800 تومان 9,200
لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 صدرا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

3

31,800 تومان 9,300
لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 2 صدرا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

2

31,800 تومان 8,600
لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2/5 صدرا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2.5

31,800 تومان 9,300
لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 صدرا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2

31,800 تومان 8,600
لوله درزدار 1 اینچ ضخامت 2/5 کیان پرشیا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

1

کیلوگرم

درزدار

2.5

32,100 تومان 9,300
لوله درزدار 3/4 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

3/4

کیلوگرم

درزدار

2

32,600 تومان 9,800
لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2

32,600 تومان 9,800
لوله درزدار 1/2 اینج ضخامت 2 کیهان بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2

33,000 تومان 10,200
لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 4 یاران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

4

34,300 تومان 9,900
لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 یاران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

3

34,300 تومان 11,400
لوله درزدار 2 اینچ ضخامت 3 یاران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

2

کیلوگرم

درزدار

3

34,300 تومان 11,400
لوله درزدار
محصول قيمت
لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 4 صدرا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

4

31,800 تومان 9,200
لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 3 صدرا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

3

31,800 تومان 9,200
لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 صدرا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

3

31,800 تومان 9,300
لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 2 صدرا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

2

31,800 تومان 8,600
لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2/5 صدرا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2.5

31,800 تومان 9,300
لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 صدرا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2

31,800 تومان 8,600
لوله درزدار 1 اینچ ضخامت 2/5 کیان پرشیا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

1

کیلوگرم

درزدار

2.5

32,100 تومان 9,300
لوله درزدار 3/4 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

3/4

کیلوگرم

درزدار

2

32,600 تومان 9,800
لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2

32,600 تومان 9,800
لوله درزدار 1/2 اینج ضخامت 2 کیهان بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2

33,000 تومان 10,200
لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 4 یاران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

4

34,300 تومان 9,900
لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 یاران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

3

34,300 تومان 11,400
لوله درزدار 2 اینچ ضخامت 3 یاران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

2

کیلوگرم

درزدار

3

34,300 تومان 11,400
لوله مبلی
محصول قيمت
لوله مبلی 28 میل ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

28

کیلوگرم

درزدار

1

تماس بگیرید
لوله مبلی 25 میل ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

25

کیلوگرم

درزدار

1

تماس بگیرید
لوله مبلی 20 میل ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

20

کیلوگرم

درزدار

1

تماس بگیرید
لوله مبلی 18 میل ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

18

کیلوگرم

درزدار

1

تماس بگیرید
لوله مبلی 16 میل ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

16

کیلوگرم

درزدار

1

تماس بگیرید
لوله مبلی 13 میل ضخامت 1 سپنتا بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

13

کیلوگرم

درزدار

1

تماس بگیرید
لوله مبلی 32 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

20

کیلوگرم

درزدار

0.7

تماس بگیرید
لوله مبلی 20 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

20

کیلوگرم

درزدار

0.7

تماس بگیرید
لوله مبلی 18 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

18

کیلوگرم

درزدار

0.7

تماس بگیرید
لوله مبلی 16 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

16

کیلوگرم

درزدار

0.7

تماس بگیرید
لوله مبلی 13 میل ضخامت 0.7 درپاد تبریز بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

13

کیلوگرم

درزدار

0.7

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 24 از کل 358 نتیجه
lole

قیمت لوله بسته به نوع آن متفاوت است. لوله ها را براساس کاربرد و نوع اتصالات آن به دسته های مختلفی تقسیم می گردند. لوله های آهنی و پلاستیکی عموماً در آبرسانی و جمع آوری فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت لوله ها به طور کلی به جنس، طول، ابعاد آن بستگی دارد.


لوله های آهنی و فولادی به دلیل مقاومت مکانیکی بالا و مقاوم بودن در برابر فشار و نیرو، ایمنی و امنیت بیشتری است و برای انتقال مواد ارزشمند و گران بیشتر کاربرد دارند. لوله گاز برای خط انتقال مواد پتروشیمی مانند نفت و گاز بسیار مناسب بوده و قیمت آن مناسب تر است.

لوله فولادی

لوله فولادی لوله استوانه ای با سطح مقطع دایره است. این لوله توخالی بوده و از جنس فولاد ساخته شده است.این لوله ها کاربرد های متنوعی دارند که معروفترین آنها در مصارف صنعتی است. کاربرد این لوله ها فقط به مایعات محدود نبوده و در فواصل کوتاه می توان از این لوله ها در جهت انتقال مواد جامد نیز از این لوله ها استفاده نمود. هرچه کیفیت و ضخامت این لوله ها بیشتر باشد با اطمینان بیشتر و در زمانی کوتاه تر می توان حجم زیادی از مواد را منتقل کرده و هزینه بالای خرید و نصب این لوله ها در کوتاه مدت قابل جبران خواهد بود.  قیمت لوله فولادی را با تماس با  شرکت شهرآهن به صورت به روز و دقیق قابل پیگیری است. برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر تهران با شماره امور مشتریان تماس حاصل فرمایید.

قیمت لوله فولادی

قیمت لوله فولادی و آهنی بر اساس نوع ، قطر و طول لوله متغیر است. .قیمت لوله های فولادی به نسبت سایر جنس های مشابه این محصول متفاوت است. یکی از مشخصات مهم در انتخاب لوله ها قطر اسمی لوله است. بر اساس این قطر می توان میزان فشاری ک لوله می تواند تحمل کند را پیش بینی و محاسبه نمود. بر اساس قانون کلی، لوله های فولادی با قطر کمتر از دوازده اینچ داراری قطر اسمی و خارجی یکسانی نیستند ولی در قطرهای بالاتر از چهارده اینچ، ای قطرها با هم یکسان خواهد بود. مشاورین شرکت شهر آهن، بر اساس نوع نیاز شما، بهترین لوله ها با قطر و مشخصات مناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

قیمت لوله آهنی

قیمت لوله آهنی از جمله لوله آب، گاز، داربست، مبلی و غیره همانند سایر محصولات آهن متأثر از قیمت ارز بوده و با افزایش قیمت دلار و افزایش صادرات این فلز، دچار تغییرات زیاد قیمت شده است. با افزایش صادرات، موجودی آهن در داخل رو به کاهش  بوده و با افزایش قیمت رو به رو خواهیم بود. به همین دلیل سیاست های دولت در این صنعت بسیار تاثیرگذار در قیمت آهن خواهد بود.

جهت سفارش لوله فولادی یا آهنی با قیمت همان روز می‌توانید با مراجعه به سایت شهر آهن، قسمت سفارش و خرید محصول را انتخاب و فرم مربوطه را پر کنید.

روند خرید ولوله از شهر آهن چگونه است؟
شما میتوانید لوله مورد نظر را انتخاب و با کارشنان فروش شهرآهن 02166130150 تماس حاصل فرمایید.
چگونه می توانم کالا را دریافت کنم؟
کالا از کارخانه مستقیم به مقصد شما در هرکجای ایران ارسال می گردد.
قیمت لوله در شهر آهن به روز است؟
بله قیمت میلگرد روزانه به صورت لحظه ای بروز رسانی می شود.
زمان تحویل کالاها چقدر است؟
به محض قطعی کردن سفارش کالا ارسال می گردد.