تیرآهن بال پهن

قیمت هاش | قیمت روز هاش سبک و هاش سنگین

بنگاه تهران
محصول قيمت

تیرآهن 40 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

65,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 36 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 34 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

65,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 32 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

65,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 30 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

63,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 28 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

63,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

63,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 24 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

63,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

63,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

36,900 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

41,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

54,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

26,900 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

58,700 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

58,700 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 6 بال پهن سبک (HEA)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 100 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 50 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 45 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 40 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

66,900 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 36 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

تیرآهن 34 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

66,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 32 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

66,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 30 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

53,300 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

65,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

51,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

47,850 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

47,850 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB)

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران