انواع اتصالات

فیلترها
انواع اتصالات
محصول قيمت
فلنج فولادی کور کلاس 150 سایز 1.1/4 ملسی بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

1.1/4

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 3×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/10

کارخانه

4x1.1/4

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 3.4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3.4

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x2.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 3.4×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x3.4

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1.2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی درزدار 5×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x5

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 4×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x4

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 3×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x3

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x2.1/2

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 4×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

5x4

عدد

59,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 3×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

5x3

عدد

59,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

5x2.1/2

عدد

59,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 3×4 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3

عدد

35,000 تومان -1,000
تبدیل
محصول قيمت
تبدیل فولادی دنده ای 3×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/10

کارخانه

4x1.1/4

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 3.4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3.4

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x2.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 3.4×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x3.4

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1.2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی درزدار 5×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x5

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 4×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x4

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 3×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x3

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x2.1/2

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 4×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

5x4

عدد

59,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 3×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

5x3

عدد

59,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

5x2.1/2

عدد

59,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 3×4 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3

عدد

35,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی
محصول قيمت
تبدیل فولادی دنده ای 3×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/10

کارخانه

4x1.1/4

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 3.4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3.4

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x2.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 3.4×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x3.4

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1.2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی درزدار 5×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x5

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 4×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x4

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 3×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x3

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x2.1/2

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 4×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

5x4

عدد

59,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 3×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

5x3

عدد

59,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

5x2.1/2

عدد

59,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 3×4 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3

عدد

35,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار
محصول قيمت
تبدیل فولادی درزدار 5×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x5

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 4×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x4

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 3×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x3

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

6x2.1/2

عدد

80,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 4×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

5x4

عدد

59,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 3×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

5x3

عدد

59,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

5x2.1/2

عدد

59,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی درزدار 3×4 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3

عدد

35,000 تومان -1,000
تبدیل فولادی دنده ای
محصول قيمت
تبدیل فولادی دنده ای 3×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/10

کارخانه

4x1.1/4

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 3.4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x3.4

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

4x1.2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x2.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1.1/2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 3.4×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x3.4

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

3x1.2

عدد

تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

2.1/2x2

عدد

تماس بگیرید
فلنج
محصول قيمت
فلنج فولادی کور کلاس 150 سایز 1.1/4 ملسی بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

1.1/4

عدد

تماس بگیرید
فلنج فولادی
محصول قيمت
فلنج فولادی کور کلاس 150 سایز 1.1/4 ملسی بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

1.1/4

عدد

تماس بگیرید
فلنج کور فولادی
محصول قيمت
فلنج فولادی کور کلاس 150 سایز 1.1/4 ملسی بروزرسانی: 1401/12/23

کارخانه

1.1/4

عدد

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 24 از کل 2235 نتیجه
fittings

اتصالات اجزای یک سیستم پایپینگ یا خطوط لوله هستند که به کمک آن ها می توان در خط لوله تغییر مسیر ایجاد کرد یا انشعاب گرفت و همچنین می توان خط لوله را به تجهیزات مختلف متصل کرد. از اتصالات پر کاربرد می توان به زانو، سه‌راه، تبدیل، کپ یا در پوش و... اشاره کرد. جنس اتصالات با توجه به نوع سیال تعیین می شود.


انواع اتصالات

اتصالات فولادی با برند بنکن وارداتی هستند و طبق استاندارد ابعادی آمریکایی ASME تولید می شوند. همچنین اتصالات تولید داخل با برندهای ایران اتصال (صنایع فولادی آسیا)، فولاد صنعت امین، ساجد و اتصالات گازی آریا و...تولید میشود. طبق استاندارد 3076 که برای لوله کشی گاز در سال 1368تبیین شده است تولید می شوند.

 

fittings


اکثر اتصالات مورد استفاده برای لوله کشی گاز، آب و خطوط لوله صنعتی هستند که معمولا از جنس فولاد ASTM A234 WPB هستند. همچنین برای سیالات خورنده از جنس فولاد ضد زنگ یا استینلس استیل ASTM A312 TP316/304 استفاده می شود.

قیمت اتصالات فولادی نسبت به قیمت اتصالات استیل پایین‌تر است. مواد دیگر مانند پلی اتیلن، برنج، PVC و ... هم برای ساخت اتصالات مورد استفاده قرار می گیرند که کاربرد کمتری نسبت به اتصالات فولادی دارند. اتصالات در دونوع درزدار و بدون‌درز یا مانیسمان تولید می شوند. از اتصالات مانیسمان برای مواردی که دما و فشار بالایی دارند استفاده می کنند، به دلیل درز جوش، اتصالات درزدار مقاومت کمتری نسبت به اتصالات مانیسمان دارند و معمولا از اتصالات درزدار برای خط لوله با دما و فشار بالا استفاده نمی کنند. فرایند ساخت اتصالات مانیسمان پیچیده تر از ساخت اتصالات درزدار است که سبب شده قیمت اتصالات مانیسمان بالاتر از قیمت اتصالات درزدار باشند.

انواع اتصالات

اتصالات با توجه به نحوه اتصالشان به خط لوله دسته بندی می شوند. اتصالات به روش های جوشی، رزوه ای (دنده ای) ساکت ولد (فشار قوی) به خط لوله متصل می شوند. معمولا اتصالات رزوه ای و ساکت ولد در سایزهای کمتر از 4 اینچ تولید می شوند. اتصالات رزوه ای به دلیل نشتی از قسمت رزوه برای خطوط لوله با دما و فشار بالا کاربرد ندارند.
برای اطلاعات بیشتر از محصولات و هم چنین قیمت اتصالات فولادی، قیمت اتصالات استیل و... با کارشناسان شهرآهن تماس حاصل فرمایید.