ورق آلیاژی

فیلترها
فولاد اکسین خوزستان
محصول قيمت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 40

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

40

39,270 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 35

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

35

37,640 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 30

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

30

36,550 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 25

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

25

35,550 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 20

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

20

35,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 15

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

15

38,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 12

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

12

38,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 10

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

10

38,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت
تولید کره
محصول قيمت

ورق CK45 کره ضخامت 80

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

80

تماس بگیرید

ورق CK45 کره ضخامت 70

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

70

تماس بگیرید

ورق CK45 کره ضخامت 60

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

60

تماس بگیرید

ورق CK45 کره ضخامت 50

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

50

تماس بگیرید

ورق CK45 کره ضخامت 40

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

40

تماس بگیرید

ورق CK45 کره ضخامت 35

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

35

تماس بگیرید

ورق CK45 کره ضخامت 30

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

30

تماس بگیرید

ورق CK45 کره ضخامت 25

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

25

تماس بگیرید

ورق CK45 کره ضخامت 20

بروزرسانی: 12 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

20

تماس بگیرید

ورق CK45 کره ضخامت 15

بروزرسانی: 12 ساعت قبل