فیلترها
FROM #__hikashop_product_category AS a LEFT JOIN #__hikashop_product AS b ON a.product_id=b.product_id LEFT JOIN #__hikashop_category AS man ON b.product_manufacturer_id = man.category_id WHERE (b.product_published = 1) AND (b.product_type = 'main') AND (a.category_id IN (430)) AND ((b.product_access = 'all' OR b.product_access LIKE '%,9,%')) ORDER BY man.category_ordering, CAST(CONCAT(IFNULL(b.product_size,''),IFNULL(b.product_size_inch,''),IFNULL(b.product_length_mm,''),IFNULL(b.product_thickness,''),IFNULL(b.product_length_m,'')) AS decimal(10,2)) ASC

قیمت پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی فولاد هیربد زرندیه
محصول قيمت
پروفیل (قوطی) 2×30×30 هیربد زرندیه بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

30x30

کیلوگرم

تماس بگیرید
پروفیل (قوطی) 2×40×40 هیربد زرندیه بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

40x40

کیلوگرم

تماس بگیرید
پروفیل (قوطی) 2×40×80 هیربد زرندیه بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

80x40

کیلوگرم

تماس بگیرید
پروفیل صنعتی تعاونی فولاد علویجه
محصول قيمت
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه بروزرسانی: 1400/04/17

کارخانه

20x10

کیلوگرم

24,000 تومان -
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه بروزرسانی: 1400/04/17

کارخانه

20x20

کیلوگرم

24,000 تومان -
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه بروزرسانی: 1400/04/17

کارخانه

30x20

کیلوگرم

24,000 تومان -
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه بروزرسانی: 1400/04/17

کارخانه

30x20

کیلوگرم

23,000 تومان -
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه بروزرسانی: 1400/04/17

کارخانه

30x30

کیلوگرم

23,000 تومان -
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه بروزرسانی: 1400/04/17

کارخانه

40x20

کیلوگرم

24,000 تومان -
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه بروزرسانی: 1400/04/17

کارخانه

40x40

کیلوگرم

24,000 تومان -
پروفیل صنعتی شرکت کالوپ
محصول قيمت
پروفیل (قوطی) 6×140×140 کالوپ بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

140x140

کیلوگرم

23,110 تومان -
پروفیل (قوطی) 6×180×180 کالوپ بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

180x180

کیلوگرم

تماس بگیرید
پروفیل (قوطی) 6×200×200 کالوپ بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

200x200

کیلوگرم

23,120 تومان -
پروفیل (قوطی) 8×150×250 کالوپ بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

250x150

کیلوگرم

تماس بگیرید
پروفیل (قوطی) 6×100×300 کالوپ بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

300x100

کیلوگرم

تماس بگیرید
پروفیل (قوطی) 6×300×300 کالوپ بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

300x300

کیلوگرم

تماس بگیرید
پروفیل صنعتی قیمت میلگرد پرشین
محصول قيمت
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

40x40

کیلوگرم

تماس بگیرید
پروفیل (قوطی) 2×30×50 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

50x30

کیلوگرم

تماس بگیرید
پروفیل (قوطی) 2×40×80 پرشین فولاد آریا بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

80x40

کیلوگرم

تماس بگیرید
پروفیل صنعتی شرکت صنعتی نیکان پروفیل
محصول قيمت
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

135x135

کیلوگرم

تماس بگیرید
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

135x135

کیلوگرم

تماس بگیرید
پروفیل (قوطی) 3×135×135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

135x135

کیلوگرم

تماس بگیرید
پروفیل (قوطی) 3.5×135×135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

135x135

کیلوگرم

تماس بگیرید
پروفیل (قوطی) 3.8×135×135 نیکان پروفیل بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

135x135

کیلوگرم

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 24 از کل 171 نتیجه
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق