ورق سیاه

قیمت ورق سیاه + لیست قیمت ورق آهن در انواع مختلف

فیلترها
فولاد اکسین خوزستان
محصول قيمت

ورق سیاه 40 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین

بروزرسانی: 1 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

40

تماس بگیرید

ورق سیاه 35 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین

بروزرسانی: 1 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

35

تماس بگیرید

ورق سیاه 30 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین

بروزرسانی: 1 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

30

32,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق سیاه 25 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین

بروزرسانی: 1 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

25

تماس بگیرید

ورق سیاه 20 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین

بروزرسانی: 1 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

20

تماس بگیرید

ورق سیاه 15 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین

بروزرسانی: 2 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

15

35,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق سیاه 12 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین

بروزرسانی: 2 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

12

36,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق سیاه 10 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین

بروزرسانی: 2 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

10

39,600 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق سیاه 8 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین

بروزرسانی: 2 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

8

42,600 تومان
تغییر قیمت: ثابت
شرکت فولاد کاویان
محصول قيمت

ورق 25 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان

بروزرسانی: 1 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

25

تماس بگیرید

ورق سیاه 25 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان

بروزرسانی: 1 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

25

تماس بگیرید

ورق سیاه 20 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان

بروزرسانی: 2 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

20

30,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق سیاه 15 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان

بروزرسانی: 1 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

15

تماس بگیرید

ورق سیاه 15 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان

بروزرسانی: 1 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

15

35,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق سیاه 12 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان

بروزرسانی: 2 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

12

36,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق سیاه 12 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان

بروزرسانی: 2 روز قبل

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

ST37

12

30,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق سیاه 10 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان

بروزرسانی: 2 روز قبل

فابریک