ورق روغنی

قیمت ورق روغنی ، مشخصات ، خرید

فیلترها
صنایع هفت الماس
محصول قيمت

ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

1.25

41,500 تومان
تغییر قیمت: 500

ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.5

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST14

0.5

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.6

41,300 تومان
تغییر قیمت: 1,000

ورق روغنی 0.55 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.55

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.5

44,300 تومان
تغییر قیمت: 500

ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.45

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.35

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.3

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.28

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.25

تماس بگیرید

ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.2

42,700 تومان
تغییر قیمت: 1,000

ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.7

40,800 تومان
تغییر قیمت: 1,000

ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.8

42,000 تومان
تغییر قیمت: 300

ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.9

42,000 تومان
تغییر قیمت: 700

ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.4

44,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000

ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

2

43,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000

ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

2

42,700 تومان
تغییر قیمت: 1,000

ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

1.5

42,400 تومان
تغییر قیمت: 500

ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

1.5

42,600 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماس

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST12

1.25

41,500 تومان
تغییر قیمت: 500