فولاد مقاوم به حرارت

فیلترها
شمش فولادی تهران
محصول قيمت

فولاد 1.7380 تهران قطر 80

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7380

278,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7380 تهران قطر 60

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7380

278,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7380 تهران قطر 50

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7380

278,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7709 تهران قطر 80

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

318,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7709 تهران قطر 70

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

318,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7709 تهران قطر 60

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

318,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7709 تهران قطر 50

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

318,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7709 تهران قطر 40

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

318,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7709 تهران قطر 30

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

318,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
تولید آلمان
محصول قيمت

فولاد 1.7707 آلمان قطر 50

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

248,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7362 آلمان قطر 100

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7362

278,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7362 آلمان قطر 60

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7362

278,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7707 آلمان قطر 280

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

258,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7707 آلمان قطر 250

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

258,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7707 آلمان قطر 210

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

258,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7707 آلمان قطر 160

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

258,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7707 آلمان قطر 110

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

258,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7707 آلمان قطر 90

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

248,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد آلیاژی یزد
محصول قيمت

فولاد 1.7335 یزد قطر 130

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7335

273,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد آلیاژی اسفراین
محصول قيمت

فولاد 1.7335 اسفراین قطر 280

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7335

273,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7335 اسفراین قطر 250

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7335

273,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7335 اسفراین قطر 210

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7335

273,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.7335 اسفراین قطر 200

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7335

273,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
تولید ایتالیا