فولاد نسوز

فیلترها
تولید آلمان
محصول قيمت

استیل نسوز 310 آلمان قطر 50

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

728,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 310 آلمان قطر 40

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

748,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 310 آلمان قطر 30

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

748,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 310 آلمان قطر 20

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

748,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 310 آلمان قطر 15

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

748,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 310 آلمان قطر 10

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

748,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 310 آلمان قطر 8

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

748,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 310 آلمان قطر 6

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

748,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
تولید ایتالیا
محصول قيمت

استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 300

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

17-4ph

1,298,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 280

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

17-4ph

1,198,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 250

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

17-4ph

1,198,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 220

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

17-4ph

1,198,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 200

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

17-4ph

1,198,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 190

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

17-4ph

978,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 180

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

17-4ph

978,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 170

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

17-4ph

978,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 160

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

17-4ph

978,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 150

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

17-4ph

978,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 140

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

17-4ph

978,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 130

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

17-4ph

978,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 120

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

17-4ph

978,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

استیل نسوز 17.4ph ایتالیا قطر 110

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

17-4ph