02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

بنگاه تهران

bongah-tehran
نمایش بیشتر
ورق آلیاژی بنگاه تهران
محصول قیمت
ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 25 124,000 تومان
ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 2 120,000 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1500×6000 ضخامت 6 92,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1500×6000 ضخامت 30 92,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1500×6000 ضخامت 12 95,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1500×6000 ضخامت 10 95,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1500×3000 ضخامت 3 92,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1500×3000 ضخامت 2 92,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1250×2500 ضخامت 2 92,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1000×2000 ضخامت 3 92,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1000×2000 ضخامت 2 92,500 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1500 ضخامت 8 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1500 ضخامت 6 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1500 ضخامت 5 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1500 ضخامت 4 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1500 ضخامت 3 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 8 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 6 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 5 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 4 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 3 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 2.5 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 2 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 1.5 35,000 تومان
قیمت ورق استیل بنگاه تهران
محصول قیمت
ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 25 124,000 تومان
ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 2 120,000 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1500×6000 ضخامت 6 92,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1500×6000 ضخامت 30 92,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1500×6000 ضخامت 12 95,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1500×6000 ضخامت 10 95,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1500×3000 ضخامت 3 92,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1500×3000 ضخامت 2 92,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1250×2500 ضخامت 2 92,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1000×2000 ضخامت 3 92,500 تومان
ورق استنلس استیل 309 شیت 1000×2000 ضخامت 2 92,500 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1500 ضخامت 8 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1500 ضخامت 6 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1500 ضخامت 5 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1500 ضخامت 4 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1500 ضخامت 3 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 8 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 6 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 5 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 4 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 3 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 2.5 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 2 35,000 تومان
ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 1.5 35,000 تومان
ورق استیل نگیر 304 بنگاه تهران
ورق استیل نسوز 309 بنگاه تهران
ورق استیل نسوز 310 بنگاه تهران
نتایج 193 تا 216 از کل 480 نتیجه