شرکت تولیدی صنعتی کچو

قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو
محصول قيمت

پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

فابریک

کارخانه

20

کیلوگرم

2

35,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

فابریک

کارخانه

20

کیلوگرم

2

35,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

فابریک

کارخانه

20

کیلوگرم

2

35,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت
پروفیل صنعتی شرکت تولیدی صنعتی کچو
محصول قيمت

پروفیل (قوطی) 4×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

4

تماس بگیرید

پروفیل (قوطی) 3×90×90 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

90x90

کیلوگرم

3

35,345 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 3×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

3

35,345 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 3.8×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

3.8

تماس بگیرید

پروفیل (قوطی) 3.5×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

3.5

تماس بگیرید

پروفیل (قوطی) 3.3×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

3.3

تماس بگیرید

پروفیل (قوطی) 3.2×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

3.2

تماس بگیرید

پروفیل (قوطی) 2×40×40 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

40x40

کیلوگرم

2

35,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

50x30

کیلوگرم

2

35,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2×30×30 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

30x30

کیلوگرم

2

35,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2×20×20 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

20x20

کیلوگرم

2

35,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

70x70

کیلوگرم

2.5

35,345 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

80x40

کیلوگرم

2.5

35,345 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

60x40

کیلوگرم

2.5

35,345 تومان
تغییر قیمت: ثابت
قیمت لوله گاز شرکت تولیدی صنعتی کچو
محصول قيمت

لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 9 ساعت قبل

کارخانه

3/4

کیلوگرم

درزدار

2.5

48,636 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 9 ساعت قبل

کارخانه

2

کیلوگرم

درزدار

3.5

48,636 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 9 ساعت قبل

کارخانه

1/4 1

کیلوگرم

درزدار

3

48,636 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 9 ساعت قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2.5

48,636 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 9 ساعت قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

3

48,636 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 9 ساعت قبل

کارخانه

1

کیلوگرم

درزدار

3

48,636 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله مانیس گاز 3/4 اینچ ضخامت 2.8 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 9 ساعت قبل

کارخانه

3/4

کیلوگرم

درزدار

2.8

47,727 تومان
تغییر قیمت: ثابت