تولید اتریش

ورق آلیاژی تولید اتریش
محصول قيمت
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 5 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 4 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 30 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2500×12000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×3000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1190×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 6 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 30 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2500×12000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق ضد سایش تولید اتریش
محصول قيمت
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 5 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 4 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 30 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2500×12000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×3000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1190×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 6 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 30 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2500×12000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات تولید اتریش
محصول قيمت
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 5 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 4 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 30 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2500×12000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×3000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1190×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 8 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 6 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 30 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2500×12000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/25 119,266 تومان -
نتایج 1 تا 24 از کل 57 نتیجه

معرفی ورق آلیاژی اتریش

ورق آلیاژی معرف یکی از انواع ورق فولادی است که دارای ترکیب شمیایی متفاوت از ورق آهنی یا همان ورق st37 است. انواع ورق آلیاژی شامل ورق های مقاوم در برابر خوردگی ، ضد سایش ، ورق های با کشش و مقاومت بالا ، ورق مخزنی ، ورق آتشخوار هستند.

کاربرد ورق های آلیاژی تولید اتریش

دماهای بسیار بالا
دماهای بسیار پاییین
مخازن تحت فشار
مصارف استحکام بالا
سختی بسیار بالا
مقاومات در برابر زنگ زدگی
مقاومت در برابر خورندگی هوا
مقاومت در برابر نمک های دریایی
صنایع قطعه سازی
صنایع ساخت ابزار
راه سازی ،پل سازی و شهرسازی
صنایع هواپیمایی
فولاد های مقاوم در برابر اسید
و بسیاری مصارف خاص و ویژه دیگر.

قیمت ورق آلیاژی تولید اتریش

قیمت ورق آلیاژی تولید اتریش قیمت به دلیل حضور عناصر ارزشمند آلیاژی از جملهSt52 – ck45 – ck60 – ck75 – a283 a516 – a285 – A106 – MO40 ، قیمت ورق سیاه بیشتر است. البته طبق استانداردهای مختلف صد ها آلیاژ مختلف از این محصولات وجود دارد. از پارامترهای مهم و کاربردی که در قیمت ورق آلیاژی تولید اتریش تاثیر گذار است میتوان به نوع ورق و نوع آلیاژ و میزان عناصری که با فولاد ترکیب می‌شود، نوع کارخانه سازنده، میزان تقاضاء بازار، قیمت مواد اولیه و نرخ ارز اشاره کرد. در صورت خرید 

ورق آلیاژی تولید اتریش 

میتوانید با شماره های مندرج در سایت شهرآهن تماس حاصل نموده و بطور لحظه ای از قیمت انواع 

ورق آلیاژی اتریش 

مطلع شوید.

کارخانه های تولید فولاد آلیاژی اتریش

شرکت فُستالپین voestalpine اتریش یکی از کارخانه های فعال در تولید انواع ورق آلیاژی است. این شرکت یکی از معروفترین و بزرگترین تولید کنندگان انواع ورق های فولادی آلیاژی خاص در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، سدسازی، سازه های دریایی، معدن، سیمان، خودرو در اروپا و جهان بوده است. شرکت فُستالپین voestalpine اتریش دارای سابقه طولانی در انتقال تکنولوژی و تامین فولادهای مورد نیاز پروژه های مختلف کشور است. همچنین این شرکت پیشرو نوآوری و استفاده از تکنولوژی های نوین در صنعت فولاد مانند فرایندهای ترمومکانیکال (TMCP)در دنیا است. ازجمله محصولات این شرکت در زمینه تولید ورق های فولادی می توان به فولادهای زیر اشاره نمود.
• ورق های ضد سایش دوراستات DUROSTAT
• ورق های چند لایه ضد سایش فوق سخت آلتریکسALTRIX
• ورق های سازه ای استحکام بالای آلفورمALFORM
• ورق های آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی اتمسفریک
• انواع ورق های دو لایه مورد استفاده در صنایع نفت و گاز پتروشیمی
• انواع ورق های بویلر و مخازن تحت فشار
• انواع مقاطع و پروفیل ها با اشکال متنوع از فولادهای مختلف
• انواع ورقهای الکتریکال جهت دار و غیر جهت دار
• انواع ACC-Tube و مبدل های حرارتی

کارخانه های تولید ورق آلیاژی اتریش ورق های تولیدی خود را مطابق با استانداردهای مربوطه و همراه با گواهینامه کیفیت (mill test certificate) ارائه می کنند.

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل