فولاد آلیاژی اصفهان

فولاد آلیاژی فولاد آلیاژی اصفهان
محصول قيمت

فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 810 الی 850

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 770

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 490 الی 500

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 350

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 260 الی 280

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اصفهان قطر 940 الی 980

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اصفهان قطر 900

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اصفهان قطر 870

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اصفهان قطر 810 الی 840

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اصفهان قطر 750

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اصفهان قطر 730

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اصفهان قطر 650

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

61,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اصفهان قطر 530 الی 570

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

59,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اصفهان قطر 320 الی 350

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

61,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A350 LF2 اصفهان قطر 320

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

96,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A350 LF2 اصفهان قطر 200

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

96,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A350 LF2 اصفهان قطر 180

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

96,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.2367 اصفهان قطر 480

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2367

1,248,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×830

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

93,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×780

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

93,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×770

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

93,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×670

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

93,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 180×880

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

93,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 160×740

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

A1

93,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد عملیات حرارتی پذیر فولاد آلیاژی اصفهان
محصول قيمت

فولاد MO40 اصفهان قطر 940 الی 980

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اصفهان قطر 900

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اصفهان قطر 870

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اصفهان قطر 810 الی 840

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اصفهان قطر 750

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اصفهان قطر 730

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اصفهان قطر 650

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

61,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اصفهان قطر 530 الی 570

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

59,500 تومان
تغییر قیمت: