فولاد آلیاژی فولاد آلیاژی اصفهان
محصول قيمت
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 810 الی 850 بروزرسانی: 1400/05/14 39,000 تومان -
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 770 بروزرسانی: 1400/05/14 39,000 تومان -
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 490 الی 500 بروزرسانی: 1400/05/14 37,000 تومان -
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 350 بروزرسانی: 1400/05/14 37,000 تومان -
فولاد سمانته 1.7131 اصفهان قطر 260 الی 280 بروزرسانی: 1400/05/14 37,000 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 940 الی 980 بروزرسانی: 1400/05/14 32,000 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 900 بروزرسانی: 1400/05/14 32,000 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 870 بروزرسانی: 1400/05/14 32,000 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 810 الی 840 بروزرسانی: 1400/05/14 32,000 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 750 بروزرسانی: 1400/05/14 31,500 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 730 بروزرسانی: 1400/05/14 31,500 تومان -
فولاد CK45 اصفهان قطر 650 بروزرسانی: 1400/05/14 27,000 تومان -
فولاد CK45 اصفهان قطر 530 الی 570 بروزرسانی: 1400/05/14 26,500 تومان -
فولاد CK45 اصفهان قطر 320 الی 350 بروزرسانی: 1400/05/14 26,500 تومان -
فولاد A350 LF2 اصفهان قطر 320 بروزرسانی: 1400/05/14 تماس بگیرید
فولاد A350 LF2 اصفهان قطر 200 بروزرسانی: 1400/05/14 تماس بگیرید
فولاد A350 LF2 اصفهان قطر 180 بروزرسانی: 1400/05/14 تماس بگیرید
فولاد 1.2367 اصفهان قطر 480 بروزرسانی: 1400/05/14 96,000 تومان -
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×830 بروزرسانی: 1400/05/14 45,000 تومان -
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×780 بروزرسانی: 1400/05/14 45,000 تومان -
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×770 بروزرسانی: 1400/05/14 45,000 تومان -
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 190×670 بروزرسانی: 1400/05/14 45,000 تومان -
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 180×880 بروزرسانی: 1400/05/14 45,000 تومان -
تسمه A350 LF2 اصفهان ابعاد 160×740 بروزرسانی: 1400/05/14 45,000 تومان -
فولاد عملیات حرارتی پذیر فولاد آلیاژی اصفهان
محصول قيمت
فولاد MO40 اصفهان قطر 940 الی 980 بروزرسانی: 1400/05/14 32,000 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 900 بروزرسانی: 1400/05/14 32,000 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 870 بروزرسانی: 1400/05/14 32,000 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 810 الی 840 بروزرسانی: 1400/05/14 32,000 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 750 بروزرسانی: 1400/05/14 31,500 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 730 بروزرسانی: 1400/05/14 31,500 تومان -
فولاد CK45 اصفهان قطر 650 بروزرسانی: 1400/05/14 27,000 تومان -
فولاد CK45 اصفهان قطر 530 الی 570 بروزرسانی: 1400/05/14 26,500 تومان -
فولاد CK45 اصفهان قطر 320 الی 350 بروزرسانی: 1400/05/14 26,500 تومان -
فولاد CK 45 فولاد آلیاژی اصفهان
محصول قيمت
فولاد CK45 اصفهان قطر 650 بروزرسانی: 1400/05/14 27,000 تومان -
فولاد CK45 اصفهان قطر 530 الی 570 بروزرسانی: 1400/05/14 26,500 تومان -
فولاد CK45 اصفهان قطر 320 الی 350 بروزرسانی: 1400/05/14 26,500 تومان -
فولاد MO40 فولاد آلیاژی اصفهان
محصول قيمت
فولاد MO40 اصفهان قطر 940 الی 980 بروزرسانی: 1400/05/14 32,000 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 900 بروزرسانی: 1400/05/14 32,000 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 870 بروزرسانی: 1400/05/14 32,000 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 810 الی 840 بروزرسانی: 1400/05/14 32,000 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 750 بروزرسانی: 1400/05/14 31,500 تومان -
فولاد MO40 اصفهان قطر 730 بروزرسانی: 1400/05/14 31,500 تومان -
فولاد سمانته فولاد آلیاژی اصفهان
فولاد 1.7131 فولاد آلیاژی اصفهان
فولاد گرم کار فولاد آلیاژی اصفهان
محصول قيمت
فولاد 1.2367 اصفهان قطر 480 بروزرسانی: 1400/05/14 96,000 تومان -
فولاد 1.2367 فولاد آلیاژی اصفهان
محصول قيمت
فولاد 1.2367 اصفهان قطر 480 بروزرسانی: 1400/05/14 96,000 تومان -
نتایج 1 تا 24 از کل 26 نتیجه
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق